Thursday, April 24, 2014

Televize ve věku produsageTelevize ve sdíleném věku

Článek pod názvem Reconfiguring Television for a Networked, Produsage Context byl vydán v roce 2008 a byl zařazen do databáze odborných textů autorovy mateřské Queenslandské univerzity. V textu se autor věnuje aplikaci pojmu produsage na médium televize, resp. změnou pojetí televize jako média v kontextu networku. Toto sdílení, typické pro sociální sítě a prostředí internetu, nově ovlivňuje také tzv. klasická média, jako je televize, neboť ono sdílení a provázání stejnou měrou jako komunikační sítě ovlivňuje také obrazové přenosy, zobrazovaní videí apod. Navíc propojení informačních technologií a televize (on-line přenosy, stream apod.) nahrávají tomuto šíření. Nahrávaní vlastního příspěvků a umožnění, aby je vidělo (a sdílelo) publikum na celém světě přesně definuje pojem produsage.
Autorem článku je dr. Axel Bruns, docent na Fakultě kreativních průmyslu Queenslandské technologické univerzity v Brisbane. Bruns je autorem mnoha odborných článků a publikací, mj. Blogs, Wikipedia, Second Life, and Beyond: From Production to Produsage (New York: Peter Lang, 2008). Je také hlavním výzkumníkem Centra excellence ARC pro kreativní průmysly a inovace. Ve své vědecké činnosti se věnuje fenoménu produsage, občanské žurnalistice. Kromě odborných médií, jako mj. M/C Journal nebo M/C Reviews, jejichž je spoluzakladatelem, uveřejňuje své články na své webové stránce snurb.info[1].
V článku Bruns velmi často odkazuje na odborné články Marka Pesce. Tento vědec, univerzitní pedagog a autor se dlouhodobě věnuje výzkumu technologiím spojeným s virtuální realitou, crowdsourcingem a sdílením informací. Bruns jeho závěry cituje velmi často (v článku pracuje konkrétně se čtyřmi jeho texty) a dále je rozvíjí. Velmi zajímavé jsou Burnsovy odkazy na Pesceho článek o internetovém pirátství (Piracy is good. How Battlestar Galactica killed Broadcast TV.), které přímo souvisí se zvoleným tématem televize v kontextu sdílení a produsage. Bruns také navazuje ve své vědecké činnosti na Herberta Ganse a jeho myšlenky o multiperspektivialitě. Domnívá se, že současná pluralita médií může vést k vytvoření tzv. mediasféry (Gansův pojem), což je stav, kdy média vyjadřují mnoho různých postojů a přístupů souběžně a kdy je zdrojem informace publikum (čtenářstvo).

Brunsova práce nevyznívá nijak kontroverzně, popisným, čtenářům dostupným jazykem, popisuje současnou situaci v oboru nových medií a na příkladu televize, jako svébytného mediálního fenoménu, aplikuje své nové poznatky. Jak již bylo uvedeno, opírá se zejména o dřívější výzkum M. Pesceho.  Problematiku produsage aplikuje na televizní vysílání a televizní přenos a charakterizuje technologické a sociální změny a procesy, kterými je televize v současnosti ovlivňuje. Fenomén tvorby vlastního obsahu samotnými diváky musel nutně narazit právě u televize, neboť se nejedná o tzv. neutrální medium, práva na vysílání a technologické požadavky, umožňující celoplošné vysílání, byly tradičně v rukou nejbohatších společností, které s ohledem na adekvátní práci s publikem (a inzerenty) pevně určovaly vysílací schéma. Bruns ale konstatuje, že diváci, zvyklí s mediálním obsahem svobodně a kreativně nakládat, nejsou již ochotni pouze „trpně“ přijímat televizní diktát. Rovněž komerční poloha televize, z pohledu diváku prezentována reklamními spoty, již není tolerována. V tomto smyslu Burns upozorňuje na další zajímavý fenomén, a to na cenzuru a její odmítnutí „účastníky produsage“: existuje-li více verzí, diváci sdílejí méně cenzurované nebo necenzurované verze daného pořadu.

Velmi zajímavý je také Brunsův názor na kritiku tohoto fenoménu ze strany odborníků na média, kteří tvrdí, že chybějící editace příspěvků vede ke snižování kvality informací. Bruns uvádí, že v současné době je více ceněnou hodnotou zábava, nikoli informace či obsah.
Právě provázanost médií díky komunikačních technologiím a internetu, která se týká mediálního prostředí také v České republice, činí z Burnsova článku významný text i pro české prostředí. Autor popisuje technologické jevy a s tím spojenou sociální komunikace zcela běžnou také v České republice. V tomto směru je možné jen podotknout, že s ohledem na politicko-historický vývoj jsou nová média (a tím tedy i problematika navozená Burnsem) oborem týkajícím se zejména mladších ročníků – tedy jen určité části obyvatel. Nicméně přenášená a sdílená sdělení jsou cíleně produkována s ohledem na tuto skutečnost (i když se objevují první reklamní spoty zobrazující seniory jako aktivní uživatele nových médií, kdy senioři dokonce používají příslušný slovník, běžně přisuzovaný dospívající generaci).
  
Strategie pro přežití TV

Bruns jmenuje tři hlavní strategie, které mohou televize zaujmout, s cílem zachovat si svou pozici a udržet (či přilákat) své publikum. Jedním z nich je ovládnutí fenoménu sdílení videí a souborů. S ohledem na technologický pokrok a velké proměny mediálního publika, upozorňuje Bruns na vzrůstající nárůst televizního signálu šířeného přes internet (IPTV) a na komunikační a informační technologie na podobné bázi. Zvládnutí těchto inovací považuje za číslo jedna a přímo jmenuje nastupující úspěšné projekty, které inovativním způsobem promlouvají do současného vývoje.
S faktickou technickou možností propojování a sdílení úzce souvisí druhá strategie, kterou Bruns televizím doporučuje, a tou je přistoupit na model hyperdistribuce a těžit z něj. V tomto bodě je adekvátní znovu připomenout Pesceho článek, věnovaný pirátství, které podle něj znamená definitivně konec televize jako mocného média a šiřitele informace. Bruns cituje Pesceho a uvádí, že se dá do budoucna počítat s „legalizací pirátství“, protože v sobě nese mnoho zajímavých možností souvisejících s rychlým přenosem informací a mediálních sdělení. Se sdílením souboru, ať už jakýchkoliv, se již v současné době pojí mnoho marketingových nástrojů a dá se očekávat jejich další nárůst, právě s ohledem na rychlé tempo pronikání fenoménu produsage do všech typu médií, i těch konzervativních. V souvislosti s termínem hyperdistribuce, uvádí Bruns základní paradox fenoménu produsage: čím je něco častěji sdíleno, tím je to cennější. Toto zjištění jde zásadně proti klasické televizi na bázi vysílačů.
V článku věnovanému současnému postavení televize, streamingu a sdílení videí nemůže chybět zmínka o youtube, na kterou Bruns odkazuje jako na modelový příklad média, dostupného rovnou mírou všem jeho uživatelům. Důležitost youtube, resp. jeho principu si už uvědomují také klasické televizní společnost, jako BBC apod, kteří část svého obsahu zpřístupňují divákům formou video podcastingu.
Třetím klíčovým bodem jsou pak pojmy „producer“ a „produser[2]“, které v sobě nesou samou podstatu konfliktu mezi klasickou televizí a novými médií. Bruns tvrdí, že je nutné oslabit hranice mezi těmi dvěma skupinami a umožnit jejich propojení a spolupráci: jedná se o souběžný tok informací od profesionálů i amatérů. Např. youtube je klasickým příkladem pro společné využití média jak profesionál tak amatéry. S ohledem na televizi uvádí Bruns příklad current.tv, která vysílá profesionální i amatérské příspěvky, kterou jsou hodnoceny samotnými uživateli. Zajímavá je nicméně jeho poznámka, že většina diváků sleduje tuto televizi přes své webové stránky, nikoli na jeho televizním kanále.

Bruns se každopádně domnívá, že klasické vysílání a kabelové televize nebudou již mít dlouhou existenci. Pro televizi naději vidí, ale jen pokud se přemění na jinou kategorii média, s dominancí streamingu, nahratelných (downloadable) videí apod. Každopádně se domnívá, že již nikdy nebude mít svou exklusivitu a výjimečnost – v budoucnu bude jen jedním z možností, kam své příspěvky umisťovat a kde jiné příspěvky sledovat.

Internetové zdroje:

Bruns, Axel (2008) Reconfiguring Television for a Networked, Produsage Context. Media International Australia incorporating Culture and Policy(126). (On-line: http://eprints.qut.edu.au/13002/1/13002.pdf)
http://medialniproroci.blogspot.cz/2013/11/odmitani-prosudage-vyjadreni-vlastniho.html[2] Definice pojmu na http://medialniproroci.blogspot.cz/2013/11/odmitani-prosudage-vyjadreni-vlastniho.html

No comments:

Post a Comment