Tuesday, April 22, 2014

Twitter a televize – nikoli konkurenti
Tento příspěvek vychází z článku More than a backchannel: Twitter and television[1] uveřejněného v časopisu Participations - Journal of Audience and Reception Studies[2], což je odborné periodikum zaměřené na rozvoj studia kulturních a mediálních publik. Autoři článku, Stephen Harrington, Tim Highfield a Axel Bruns, ve studii zkoumají fenomén sociální sítě Twitter ve spojení s televizí, tedy spojení nového média s médiem relativně starým, již zavedeným, a snaží se načrtnout možné formy jejich vztahu a jeho možné dopady na vztah mezi diváky a televizním obsahem. Článek je spíše kompilací starších textů autorů, doplněný úvahami dalších badatelů na poli mediálních a komunikačních studií.[3] Text je obecným úvodem do problematiky, přesto v souladu s původem autorů zmiňuje konkrétní příklady z australské mediální scény, jež přirozeně náleží do kontextu tzv. západní společnosti. S tímto termínem a vymezením autoři také operují, aniž by jej ale více rozvedli a uvedli do celosvětového kontextu. Ve vztahu k situaci v České republice lze říci, že Twitter ve zdejší společnosti není zdaleka tolik rozšířený, přesto s ním některé televizní formáty pracují pro jeho výhody níže naznačené.

Stephen Harrington je docentem žurnalistiky, médií a komunikace na Fakultě kreativní ekonomie na Queensland University of Technology[4] (dále QUT). Jeho výzkum se zaměřuje na měnící se vztahy mezi médiem televize, oborem žurnalistiky, politikou a populární kulturou a zejm. porozumění kvalitativnímu dopadu těchto změn z hlediska veřejného povědomí. Publikoval řadu prací na téma různých TV pořadů a je rovněž nadšeným komentátorem a vynikajícím znalcem mediálního prostředí Austrálie.

Tim Highfield získal titul PhD. na QUT a pracuje jako výzkumný pracovník na Curtin University v Austrálii na oddělení internetových studií a na QUT na poli výzkumu dopadu sociálních sítí na společnost. Tématem jeho disertační práce byla role politických blogů ve veřejné debatě.[5]

Axel Bruns je docentem Fakulty kreativní ekonomie při QUT v Brisbane v Austrálii. Je expertem na dopad obsahu a produkce tvořené samotnými uživateli, v této souvislosti vytvořil nový termín „produsage“, který v krátkosti popisuje obsah tvořený uživateli v online prostředí (např. Wikipedia, open-source software, blogosféra).[6] Jeho současná práce se zaměřuje na zapojení se uživatelů sociálních sítí jako je Twitter.

Twitter je dle autorů zavedená služba, která se plně včlenila do životů svých uživatelů. Jako síť, která spojuje své uživatele systémem ne přátelství, ale systémem následování, a jež umožňuje pouze krátké sdělení, vede k rychlým a snad až nahodilým příspěvkům z oblasti jakékoli osobní nebo profesní činnosti. Twitter se tedy stal prostředkem jak k osobní komunikaci, tak i pro nejrůznější praktická využití, jako třeba krizovou komunikaci nebo v politické debatě.

V tomto smyslu ovšem není Twitter konkurentem pro již existující mediální kanály, jako jsou televize nebo mainstreamová online média, ale naopak je jistým doplňkem mediální sféry, jež poskytuje možnost aktivním způsobem k ní přispět. Takovým případem je kupř. využití Twitteru jako kanálu, kterým se tvůrcům programové skladby televizí dostává zpětné vazby.

Jsou zde však další sofistikovaná využití Twitteru v souvislosti s médiem televize, která autoři v článku načrtávají. Twitter je médiem, které okamžitě vyvolává diskuzi, interakci, fanouškovství nebo jiné společenské aktivity publika. Jako nové médium se Twitter v mnoha případech se starým médiem televize nejen setkává, ale v některých i interaguje. Jedním takovým spojením je tweetování o televizi.

Twitter se svou formou veřejně přístupné online komunikace stal důležitou formou tzv. backchannelu (zpětné odezvy) televizního přenosu či pořadu. Díky tomu jsou v tweetech zmiňované aktivity více viditelné, déle přítomné – zejména když se televizní pořady nebo témata s nimi spojená často objevují mezi „trendovými tématy“ („trending topics“ – seznam aktuálně populárních témat na Twitteru)[7]. Průzkumy ukazují, že diváci nyní s nadšením používají sociální média k zapojení se do televizních pořadů, a to zejména těch, ve kterých se objevují explicitní pobídky jako třeba tematicky zaměřené hashtagy.

Twitter a jemu podobné služby se tak staly prostředkem k zesílení prožitku sdílené zkušenosti; takto spojené aktivní publikum díky nim své aktivity ještě zvyšuje. Můžeme to připodobnit ke kuřárně v práci, nebo lépe k místu s kávovarem, kde se kolegové náhodně setkávají a mají příležitost prohodit pár slov k nabízejícím se společenským tématům; ovšem Twitter tuto funkci přebírá a modifikuje, jako když si uživatel tato témata neschovává na druhý den do práce, ale rovnou se o své dojmy podělí. Diváci tak zakoušejí mnohem kolektivnější zkušenost, než je sledování televize.

Tweety jako průzkum publika

Zpětná vazba od publika, původně zamýšlená pro další uživatele (diváky), je ale dostupná i původcům televizního obsahu – tvůrcům a televizním společnostem, pro které je neocenitelným zdrojem dat. Takový přísun dat poskytuje empirické důkazy, jak jiní lidé chápou svět. Stal se tedy dalším příspěvkem k jiným více konvenčním metodám měření sledovanosti. Např. při zkoumání nějakého pořadu je možné sledovat celkovou aktivitu na Twitteru, která pořad obklopuje a hashtagy s ním spojené. Autoři v této souvislosti připomínají aktivity kolem hashtagu „královská svatba“ během britské královské svatby. Takovýto způsob měření může být využit např. i na mapování aktuálních reakcí na kandidáty během sledování politických debat.

Zajímavým momentem je též možnost tvůrců pořadu identifikovat hlavní přispěvatele do twitterových debat a poté je jako klíčové nadšence využít např. pro propagaci budoucích epizod pořadu.

Tweetování do televize

Dalším aspektem sblížení televize a Twitteru je skutečnost, že tweety samotné mohou být  zahrnuty do televizních pořadů. V těchto případech producenti využívají konverzace publika na Twitteru a v určité míře zahrnou tyto tweety zpětně do svých pořadů. U nás to funguje např. v pořadu Hydepark na ČT 24, kde jsou hosté pořadu konfrontováni s názory diváků z řad uživatelů sociálních sítí.

Nové – Twitterem vylepšené - způsoby sledování televize

Intenzivnější používání Twitteru souběžně se sledováním televize může dodat novou dimenzi a nová potěšení ke zkušenosti „býti publikem. Twitter podpořil zejména živá vysílání, protože ta vyžadují setkání on-line komunity na stejné platformě a v tom samém čase. Dopad to má stejný jako např. neautorizované šíření pořadů přes internet: televizní společnosti méně inklinují k otálení s uváděním např. nových seriálů, aby nepřišly o tolik pro reklamu potřebnou „šeptandu“ na sociálních sítích. A naopak silná odezva na Twitteru vychází vstříc inzerentům, protože Twitterem živené sledování televize je neslučitelné s programovatelným nahráváním a publikum televizí je tak více vystaveno reklamám.

Je třeba podotknout, že Twitter může rovněž hrát roli v následných diskuzích nebo může sloužit pro udržení netrpělivého očekávání mezi týdenními epizodami nebo mezi sezónami seriálů apod.

Vztah mezi televizí a sociálními médii je velmi komplexní, ale smyslem článku bylo načrtnout možné formy tohoto vztahu a jeho možné dopady na vztah mezi diváky a televizním obsahem. Ná závěr je možné říci, že Twitter a další sociální sítě jsou do běžného provozu společnosti již zcela zavedeny jako platformy našich každodenních interakcí a televizní společnosti a producenti se snaží tyto možnosti při tvorbě pořadů a jejich obsahů dále prohlubovat.


[1] Harrington Stephen, Highfield Tim, Bruns Axel, More than a backchannel: Twitter and television, in Participations – Journal of Audience & Reception Studies, Volume 10, Issue 1, May 2013
[2] Dostupné online na http://www.participations.org/
[3] Alan McKee, John Fiske, Henry Jenkins, Ruth Deller
[4] http://staff.qut.edu.au/staff/harrings/
[5] http://staff.qut.edu.au/staff/highfiel/
[6]Bruns Axel, From Production to Produsage: Research into User-Led Content Creation. Dostupné z http://produsage.org/
[7] http://www.urbandictionary.com/define.php?term=Trending%20Topics

No comments:

Post a Comment