Sunday, April 20, 2014

Důvěryhodnost online zpravodajstvíaneb vliv tradičních a technologických faktorů

Představení textu
Tento článek napsali Chung Joo Chung, Yoonjae Nam a Michael V. Stefanone. Všichni tři autoři patří mezi výzkumníky a vyučující na University of Buffalo. Mezi jejich výzkumné oblasti patří nová média, sociální sítě, interpersonální vztahy a komunikace napříč kulturami. Jejich článek vyšel v roce 2012 v online periodiku Journal of Computer-Mediated Communication. Ten se zabývá moderními technologiemi a jejich vztahem k různým vědeckým odvětvím, včetně psychologie, mediologie, vzdělání či obchodu. Historie tohoto tradičního peer-reviewed časopisu sahá až do roku 1995.

Hlavním tématem článku je důvěryhodnost zpravodajství na internetu. Autoři zkoumají faktory, které podporují důvěryhodnost online médií, a to jak mainstreamových, tak i alternativních. O jaké faktory se jedná? A můžeme sledovat rozdíly v důvěryhodnosti online a „offline“ zpravodajství?

O čem to tedy je?
Text se týká vlastního výzkumu, kteří autoři provedli. Nejprve představují teoretický úvod k tématu a v něm rozebírají vztah tištěných a online periodik. Z hlediska nákladů i čtenosti jsou tištěná periodika stále důležitější, postupem času však vliv internetového zpravodajství roste. A to dokonce natolik, že podle některých výzkumů bude do několika let výdělečnější nežli tradiční tištěná média. Ale to jsou zatím pouze spekulace. Podstatné je, že i zástupci tisku si uvědomují tyto trendy a směřují k propojení svého média s určitou online verzí.
Se zajímavou variantou přišly New York Times v roce 2007. Vytvořili službu nazvanou „Times Extra“, která zobrazovala vybrané články z webových stránek třetích stran. Podle autorů práce byl tento krok zásadní pro nový pohled na internetové zpravodajství, a to z toho důvodu, že se tak významné periodikum jako New York Times zapojilo do využití hyperlinků ve svých sděleních. A jelikož služba obvykle nevedla na přímou konkurenci tohoto listu, byly využívány texty i z alternativních zdrojů. Došlo tak k rozvoji termínu „produsage“, v rámci něhož se konzumenti obsahu stali zároveň jeho autory.
V souvislosti s tím ovšem vyvstává otázka věrohodnosti těchto zdrojů, a tak se dostávám k jádru předloženého výzkumu. Autoři zkoumali několik charakteristik online komunikace a jejich vztah k důvěryhodnosti zdroje. Konkrétně se jedná o hypertextualitu, interaktivitu a multimedialitu. Tyto technologické vlastnosti nových médií mohou podporovat jejich důvěryhodnost. Tradiční média se podle autorů vyznačují právě důvěryhodností, spolehlivostí a odborností, což jsou vlastnosti, kterých by chtěla dosáhnout i nová média, avšak jinými prostředky. Právě vliv těchto prostředků (technologických faktorů) na důvěryhodnost nových médií zkoumá tento výzkum.

Metody a výsledky
Výzkum byl proveden na vzorku 288 respondentů. Téměř rovnoměrně byla zastoupena obě pohlaví, průměrný věk byl 19 let. Jednalo se o každodenní a časté uživatele internetu - studenty. Bylo tak dosaženo relevance vzorku pro daný výzkum a také vysoké homogenity.
Použitou metodou byl speciálně vytvořený dotazník, který se zaměřoval na různé prvky věrohodnosti médií. Proměnných bylo celkem šest, tři tradiční a tři technologické, jak byly popsány výše:
  • důvěryhodnost
  • spolehlivost
  • odbornost
  • interaktivita
  • multimedialita
  • hypertextualita
První tři proměnné patří mezi tradiční faktory, jimiž se vyznačovala především tištěná média. Technologické faktory interaktivity, multimediality a hypertextuality jsou podle autorů podstatné pro úspěch online médií, kterým mohou vykompenzovat nedostatečné výsledky ve faktorech tradičních.

Zkoumány byly celkem tři typy online médií:
  • mainstreamové (nytimes.com,usatoday.com)
  • alternativní – nezávislé (axisoflogic.com, drudgereport.com)
  • indexové (news.google.com, news.yahoo.com)
Mainstreamová média používají články převzaté z tištěných médií a také vlastní obsah. Nezávislé weby přinášejí nejčastěji vlastní obsah s odkazy na jiné stránky. Indexové weby shrnují texty z mnoha zdrojů, mezi nimiž si čtenáři mohou vybírat.

Jaké byly výsledky zkoumaných médií? Důvěryhodnost a odbornost, které vždy patřily mezi dominantní rysy tradičních médií, respondenti vnímají i u mainstreamových webových stránek. Naopak nezávislá média působí méně důvěryhodně, a to především proto, že na ně lidé nejsou zvyklí. Nejvýraznějším faktorem, jenž zvšuje věrohodnost nových zdrojů informací, je však hypertextualita. Ta byla dle výzkumu nejvýraznější u indexových médií, konkrétně služeb Google News a Yahoo News. Hojné využívání odkazů na jiné zdroje a rozšiřování spektra témat o příbuzné obory podporuje důvěru čtenářů v daná média.

Diskuze
Co se týče zhodnocení výzkumu, našli bychom několik možností jeho zlepšení. Jednak byl proveden pouze na vysokoškolských studentech, k větší reprezentativnosti výzkumu by tak přispěl širší výběr uživatelů internetu. Pokud bychom chtěli, bylo by možno zpochybnit i výběr samotných konkrétních médií. Výsledky by se pak dozajista lišily, ale základní vymezení tří typů médií, které výzkumníci použili, se jeví jako dostatečné pro jasný přehled tématu.
Jak je možné tyto výsledky aplikovat na české mediální prostředí? Mainstreamová i nezávislá média jsou na českém internetu zastoupena. Mezi mainstreamová můžeme (na základě dělení použitého v tomto výzkumu) zařadit internetové verze Mladé fronty Dnes (idnes.cz), Lidových novin (lidovky.cz), Práva (pravo.cz a především podíl na serveru novinky.cz), TV Nova (tn.cz) či redakce serveru aktualne.cz. I alternativní stránky jako britskelisty.cz či parlamentnilisty.cz mají na našem online trhu podíl. Problematičtější je to ovšem s indexovými weby, které si v České republice trvalou popularitu nezískaly.
Tento přístup však získává na důležitosti například u mobilních aplikací. V této sféře existuje celá řada aplikací, které sdružují a vybírají texty z českých i světových médií. Je tak jasné, že o tento způsob filtrování informací je zájem. Do budoucna tedy lze očekávat vývoj spíše tímhle směrem nežli výrazným rozvojem klasických indexových webových stránek.

Použité zdroje
CHUNG, Chung Joo, NAM, Yoonjae a STEFANONE, Michael A. Exploring Online News Credibility: The Relative Influence of Traditional and Technological Factors. Journal of Computer-Mediated Communication, 2012, roč. 17, č. 2, s. 171-186. ISSN 1083-6101.

No comments:

Post a Comment