Thursday, April 17, 2014

Od produsage k bulvárním blogům


Nové mediální technologie proměnily postupy výroby, distribuce a spotřeby médií tím, že rozostřily hranice mezi rolí výrobce a spotřebitele médií. Tento posun umožnil vznik nové skupiny, která je zároveň uživatelem i tvůrcem, a která existuje mimo tradiční profesionální mediální producenty. Tato nová skupina také stále více ohrožuje pozici profesionálů a jejich schopnost kontrolovat tvorbu obsahu a kulturní produkci významu.


Média v jednadvacátém století jsou poznamenána rozpadem bariér mezi tradičním mediálním průmyslem a odvětvím telekomunikací a také změnou způsobu jakým jsou hudba, film, rozhlas, televize, noviny a knihy vyráběny, distribuovány a spotřebovávány. Nejedná se jen o přeměnu mediálních textů samotných, ale i o postupy spojené s výrobou a spotřebou médií. Příchod nových interaktivních technologií, jako je internet, nestvořil aktivní publikum, ale přetvořil roli publika v mediální kultuře.

S tím souvisí termín „produsage“, který je odvozen ze slov výroba“ a užívání“ a zpopularizoval ho australský mediální teoretik Axel Bruns v knize Blogs, Wikipedia, Second Life and Beyond: From Production to Produsage. Produsage odkazuje na typ tvorby obsahu uživatelem, který se odehrává v různých on-line prostředích jako je Wikipedie, open source software a blogosféra.


 


Tyto nové mediální technologie zviditelnily uživatele/tvůrce, nebo jak jej Bruns (2008) nazývá produsera“, který se staví mimo tradiční profesionální mediální výrobce a ohrožuje jeho obchodní a kulturní dominanci. Uživatel/tvůrce se angažuje v mediální produkci současně s potěšením ze spotřeby, čímž stírá rozdíly mezi divákem a producentem. Uživatel/tvůrce tedy využívá nových mediálních technologií, které mu umožňují archivovat, komentovat, přisvojovat a užívat mediální obsah společně s komerčními mediálními obsahy.


Představa, že uživatelé médií dělají více, než pouze přijímají a spotřebovávají masová média je klíčovým posunem ve vývoji současných kulturních a mediálních studií. Odmítnutí charakteristiky publika jako pasivní masy, která pouze spotřebovává a přijímá ideologii přenášenou masmédii, potvrzuje fakt, že diváci jsou při užívání masových médií aktivní činitelé. Ačkoliv rozsah toho, co se považuje za aktivní spotřebu, byl a zůstává otázkou, je tento posun stále zásadní, protože upozorňuje na význam, který není nikdy zcela stanoven producentem, ale naopak vychází ze sociálně situovaného vztahu mezi textem a čtenářem. To znamená, že uživatelé mohou odolat hegemonnímu uzavření textu prostřednictvím aktivní a kritické spotřeby (Hall, 1980). Z tohoto hlediska, záleží na uživatelích, jak texty interpretují a jak s těmito interpretacemi nakládají. To ukazuje, jak spotřebitelé vytvářejí kulturní význam skrze každodenní užívání médií. Chápání publika jako aktivního, je důležité zejména pro pochopení rozmanitosti významů, které mohou vyplývat z mediálních textů.


Stejně tak pojem produsage stírá hranice mezi pasivní konzumací a aktivní produkcí. Rozdíl mezi producenty a uživateli obsahu je rozostřený, protože uživatelé hrají také roli producentů, ať jsou si této role vědomi, nebo ne.

Příkladem produsage  jsou mimo jiné blogy. Jedná se o osobní webové stránky, na kterých uživatelé publikují své příspěvky ve formě článků. Blog může být zaměřen na konkrétní téma, například autorův koníček, ale autoři mohou popisovat a reagovat na libovolné události každodenního života. (Šindelář, 2006) Slovo weblog (později zkrácené na blog) vzniklo již roku 1997, ale opravdu se začalo používat až v roce 2000. (DL Byron, Steve Broback, 2008)


Populární jsou například blogy o celebritách, kterým se věnuje studie Blogs give regular people the chance to talk back: Rethinking professional media hierarchies in new media od Erin A. Meyers (http://nms.sagepub.com/content/14/6/1022). Tento výzkum reflektuje vznik bulvárních blogů o celebritách.


Prvním bezplatným softwarem pro tvorbu blogů byl Pitas, který byl spuštěn v roce 1999 a v roce 2000 ho následoval Blogger (ten zakoupila společnost Google v roce 2003). Tyto a ostatní široce dostupné a uživatelsky jednoduché softwary pro tvoru blogů umožnily blogerům vytvořit si vlastní stránky a vyjadřovat své vlastní názory mimo tradiční médiální hierarchii. Obliba žánru blogů o celebritách rychle rostla a úspěšnost některých blogů dokonce překročila z hlediska popularity běžné zpravodajské weby o celebritách.

 

Dostupnost těchto technologií tak umožnila jednotlivcům, kteří byli původně jen diváky, být součástí bulvárních médií a podílet se na mediálním obrazu celebrit.

No comments:

Post a Comment