Sunday, April 20, 2014

Síla Twitteru se skrývá ve vazbách: Jak si přátelé oplácejí pozornost?

V sociálních sítích a jejich rozvoji spatřuje mnoho odborníků budoucnost reklamy, ekonomie, vzdělávání a výzkumu veřejného mínění v oblasti politiky. Hlavním lákadlem je dynamika a šíření jednotlivých myšlenek, virálního marketingu nebo trendů sítí díky zprostředkovaným sociálním interakcím. Problémem je, že interakce sociálních sítí jako je Twitter neodhalují skutečné interakce mezi lidmi. Jejich chování je ovlivněno nedostatkem pozornosti, množstvím práce a denními rytmy. Proto pak na sociálních sítích opětují pozornost jiných ze setrvačnosti. Studie sociálních interakcí v rámci Twitteru ukazují, že jejich využívání je řízeno skrytou a řídkou sítí spojení v pozadí viditelných spojení přátel a sledujících se uživatelů.


Autory odborné studie s názvem Social networks that matter: Twitter under the microscope, kteří se zabývají tématem sociálních sítí a jejich využítí, jsou tři výzkumníci laboratoří společnosti Hewlett-Packard. Jedná se o Bernardo Hubermana, Fang Wua a Daniel M. Romera.
Daniel Romero
Bernardo Huberman
První z trojice jmenovaných, Bernardo Huberman, je vedoucím pracovníkem zmíněných laboratoří, přesněji HP Labs a také ředitelem Social Computing Lab v kalifornském Palo Alto. Toto místo je známo jako Mekka inovací IT a v současné době i sociálních sítí. Jeho působení u HP předcházela zkušenost ve výzkumném centru společnosti Xerox, sídlícím taktéž v Palo Alto. Původem Argentinec získal svůj magisterský titul na univerzitě v Buenos Aires. Následoval doktorát z fyziky na univerzitě v Pensylvánii v roce 1971. Posléze pracoval ve francouzském Grenoblu, v institutu Laue-Langevin a v institutu pro teoretickou fyziku v Hebrew University of Jerusalem. Specializoval se na výzkum dynamických systému a určování jejich vlastností. Jeho výzkum dynamiky složitých struktur dat vedl k objevu ultra difůze v hierarchických systémech.

Fang Wu se narodil dle vlastních slov přibližně 15 miliard let po velkém třesku. Přesněji to bylo v roce 1980. Pochází z vědecké rodiny. V roce 2001 vystudoval univerzitu v Pekingu a získal bakalářský titul z fyziky. Následovalo studium aplikované fyziky na univerzitě ve Standfordu, kde během studia získal i magisterský titul ze statistiky. Během studií obdržel několik ocenění z matematických soutěží. Po ukončení studií v roce 2005 začal pracovat pro v Social Computing Lab v HP pod vedením výše zmíněného Bernarda Hubermana.

Poslední z trojice výzkumníků je Daniel Romero, výzkumný pracovník univerzity v Michiganu. Ke spolupráci s dvěma předešlými vědci se dostal díky stáži, kterou v roce 2008 absolvoval v Social Computing Lab v HP. Doktorát z aplikované matematiky získal na Cornell University. Jeho hlavní oblast zájmu je zaměřená na teoretickou analýzu sociálních a informačních sítí. Částečně se zabývá porozuměním mechanismu začleněného do vývoje sítí, informační difúzi a interakcemi na webu.

Text se věnuje rozklíčování skutečné podoby sociální sítě z pohledu sociálních vazeb. Rozlišuje sledující a sledované uživatele a porovnává je s uživateli označenými jako přátelé. Ty výzkumníci definovali pomocí toho, že si zaslali dvě cílené zprávy využitím symbolu „@“. Vědci sledují poměry těchto uživatelů v závislosti na jejich počtech.

Text jednoznačně stanovuje zkoumaný problém a vysvětluje přístup vědců. Na příkladech sociálních sítí vysvětlují podstatu problému a dále se zabývají jen sítí Twitter. To zjednodušuje představu čtenáře a k dalším sítím už se nevyjadřují. Výběr Twitteru i jeho funkcionalitu vysvětlují a zdůvodňují a po vyčerpávajícím, ale srozumitelném, úvodu přecházejí k prezentaci výsledků výzkumu dat. Postupně se zabývají vztahem počtu sledujících uživatelů a počtu přátel. Každý výsledek zvláště interpretují a doplňují informace, jejich podstatu dokresluje přiložený graf. Čtenář se názorně seznámí s různými vztahy a interakcemi na které je výzkum zaměřen. Je postupně seznamován ze vztahem počtu zpráv a počtu přátel a dojde až ke vztahu počtu přátel a opětované pozornosti. Mezitím se dostatečně přehledně seznámí se všemi ukazateli sociálních interakcí sítě Twitter.

Text bych popsal jako souhrn ověřených výsledků výzkumu vztahů a interakcí na sociální síti Twitter, která se opírá o definici přátelství. Ta je vytvořena autory a pomáhá k ustanovení těsnějšího vztahu mezi uživateli sítě, která nerozlišuje jednotlivé navzájem se sledující uživatele. Výzkum tak mapuje podobu interakcí uživatelů ve dvou úrovních.

Výsledkem uvedené studie je několik grafů znázorňujících vztahy proměnných a pomáhajících vytvořit výsledný model dvou úrovní sítě.

První graf a druhý graf znázorňují funkci dvou proměnných. První se zabývá vztahem mezi počtem příspěvků na síti a počtem sledujících uživatelů. Z něj vyplývá, že do určitého počtu sledujících uživatelů pravidelně roste i počet příspěvků. Od počtu 500 začíná počet kolísat, i když tendence je ve výsledku rostoucí. V případě druhého grafu je sledován vztah počtu přátel a počtu příspěvků. Zde je do 100 pravidelný růst, který od této hodnoty opět kolísá.
Třetí graf představuje poměr přátel a sledujících uživatelů z pohledu počtu uživatelů sítě. Jeho výsledkem je, že většina uživatelů Twitteru má v poměru k počtu sledujících uživatelů velmi málo přátel.

Čtvrtý graf ukazuje zajímavou funkci, která vychází z počtu přátel a počtu uživatelů, které uživatel sám sleduje. Výsledkem je, že do počtu kolem tisíce sledovaných plynule roste počet přátel. Poté postupně začíná zpomalovat až klesat.

Posledním a zásadním grafem je funkce počtu přátel a počtu přátel, kteří opětují pozornost. Její růst je lineární a přímo úměrný velikosti obou proměnných.

V závěru práce se autoři vrací na začátek textu a popisují podobu sítě přátel, kteří jsou skryti za viditelnou sítí sledujících a sledovaných uživatelů. Nabízejí dva grafy znázorňující obě sítě spojené a síť složenou jen z přátel. Na její jednoduchosti prezentují záludnost, kterou využití dat sociálních sítí zahrnuje. To má význam hlavně při snaze o jejich využití v ekonomii, marketingu nebo vzdělávání.

Využívání vztahů na sociálních sítích je žhavým tématem a jeho aktuálnost neustává. Jejich vývoj jde velmi rychle dopředu a v případě Twitteru mnoho lidí věří, že jeho velký čas teprve nastane. Je známo mnoho pokusů o monetizaci jeho dat a sám Twitter z důvodu ochrany svých investic založených na této představě kontroluje situaci na trhu a pokouší se do sebe pojmout start-upy věnující se výzkumu jeho obsahu. Česká republika a její Twitter jsou nepatrnou kapkou v globálním moři. Je doménou převážně IT novinářů, odborníků přes komunikaci a zpravodajství. Většinou jde však o pokusy a následování celosvětových trendů. Sociální síť ukrytá pod regulérními vazbami uživatelů bude přesahovat území ČR a její vazby budou významnější na jiných trzích. Určitě je však dobré vsázet na českou vynalézavost, protože se na poli sociálních sítí a výzkumu jejich obsahů velmi dobře vyjímáme.

ZDROJ:

HUBERMAN, Bernardo, Daniel ROMERO a Fang WU. Social networks that matter: Twitter under the microscope. First Monday [online]. 2009, č. 1 [cit. 2014-04-22]. Dostupné z: http://firstmonday.org/article/view/2317/2063

No comments:

Post a Comment