Saturday, April 19, 2014

Patterns of ownership of child model sites: Profiling the profiteers and consumers of child exploitation material

A Research by Paul A. Watters, Christopher Lueg, Caroline Spiranovic, Jeremy Prichard

Doktor Paul A. Watters je ředitelem Laboratoře pro bezpečnost internetového obchodu (Internet Commerce Security Laboratory, http://www.icsl.com.au/) a docentem informační bezpečnosti na Univerzitě v Ballaratu. Dříve pracoval jako ředitel postgraduálních a profesionálních ICT programů na Macquarie University a jako vedoucí oddělení datových služeb při anglickém lékařském výzkumu Rady pro lékařský výzkum zdraví a vývoje, což byla svého času nejdelší soustavná zdravotnická studie na světě. Christopher Lueg je profesorem výpočetní techniky na škole výpočetní techniky a informačních systémů při tasmánské univerzitě. Caroline Spiranovic je výzkumným odborným asistentem na právnické fakultě tasmánské univerzity. Jeremy Prichard taktéž přednáší na právnické fakultě tasmánské univerzity.
V tomto článku se budeme věnovat výzkumu výše zmíněných autorů, který se týkal počítačové kriminality. Konkrétně výzkum analyzoval metodou sněhové koule vzorce vlastnictví webových stránek s dětskými modely a modelkami, které generují zisk z reklamy nebo předplatného. Zatímco v minulosti již bylo provedeno mnoho studií, které se pokoušely obecně kvantifikovat materiál obsahující vykořisťování dětí, tato studie je první, která se zaměřuje na povahu legitimních webových stránek s dětskými modely obsahující materiál s neextrémním zneužíváním dětí a na profil uživatelů těchto stránek.
Vedoucí výzkumného týmu, doktor Watters, zpracoval v roce 2012 příbuznou analýzu, ze které de facto vyplynulo, že v zemích a regionech, kde se hojně vyskytuje internetová kriminalita, je tato do značné míry reprezentována vlastníky webů zapojených do prodeje materiálů s vykořisťováním dětí. Zároveň se ukázalo, že prostředí příznivé pro vznik internetové kriminality vzniká z kombinace sociálních, ekonomických  a korupčních faktorů, jako např. když je hospodářský růst doprovázen růstem korupce a zároveň zvyšujícím se počtem absolventů v oblasti vědy a techniky. Tato kombinace faktorů odpovídá geograficky především zemím východní Evropy a Společenství Nezávislých Států, respektive bývalého Sovětského Svazu, což se taktéž potvrdilo ve zmiňovaném výzkumu, ve kterém byly identifikovány dvě skupiny zemí, východní Evropa a pobaltské státy, jako země poskytující ideální prostředí pro vznik internetové kriminality a odpovídající výše zmíňeným podmínkám. Předchozí Lataptyho výzkum z roku 2009 stanovil, že nejvýšší výskyt P2P vyhledávání témat se zneužíváním dětí byl v Rusku, následován Spojenými Státy. Další předchozí výzkumy ukázaly, že počítačová a internetová kriminalita vzkvétá, když je nějakým způsobem poškozeno sociální, ekonomické a politické prostředí, možnosti vymáhání práva jsou minimální a absentují klíčové prvky prevence kriminality. Rober Shapiro (1999) také zdůraznil, že internet postrádá mnoho ovládacích prvků, které jsou účinné při snižování trestné činnosti v reálném světě, jako je např. absence zprostředkovatelů transakce nebo jakýchsi strážců, jejichž roli plnili například prodavači v obchodech, kteří nesměli mladistvým prodat časopisy pro dospělé nebo cigarety.
Hovoříme zde o vykořisťování dětí, proto je třeba si ujasnit, že formy vykořisťování, resp. zneužívání dětí se mohou velmi lišit a pohybovat se od velmi mírného až po extrémní. U extrémního zneužívání se jedná o dětskou pornografii a podobné materiály, ovšem my a naše studie se zde zaměřujeme na vykořisťování na opačném konci spektra, tedy na to neextrémní. V tomto případě se jedná o neerotické a nesexuální fotografie hrajících si dětí v plavkách nebo spodním prádle pořízené ve standardním prostředí, případně dětské modelky stylizované do rolí dospělých žen. Tyto materiály jsou na internetu bez problému dostupné, případně mohou být stahovány ze zcela legitimních zdrojů, jako jsou sociální sítě. Takové fotografie mohou být shromažďovány a pak nabízeny k prodeji na jedné webové stránce, a to obvykle prostřednictvín měsíčního předplatného.
Fotografie desetileté Thylane Blondeau, jež způsobila poprask v roce 2011

Provedený výzkum byl pojat jako pilotní studie, jejíž výsledky mají mimo jiné indikovat, jaká opatření a techniky by měly být vzaty do úvahy pro další výzkum, aby poskytly lepší vhled do povahy problematiky. Pro identifikaci dvaceti odlišných webových stránek byla použita technika sněhové koule hledáním na Google počátečním dotazem běžně používaným v dané subkultuře. Snowballing je v tomto směru velmi účinný při identifikaci webových stránek, které jsou propojeny tématicky, jelikož kopíruje cestu, kterou by při svém brouzdání po internetu použil běžný uživatel, ovšem trpí určitými předsudky a v žádném případě nereprezentuje náhodný vzorek. S obsahem a vlastnostmi webových stránek bylo dále pracováno, aby se zjistilo, že mnoho z nich mělo stejného vlastníka, proto muselo být zpracováno přes 100 unikátních stránek, aby se dosáhlo cílených dvaceti webových stránek pocházejících z různých míst a od různých vlastníků. U těchto stránek byli zjišťováni registrátoři, detaily vlastníka, objem návštěvníků, data o relativní popularitě (získaná z alexa.com, která sleduje provoz z třiceti miliónů domén po celém světě). Dále byla shromážděna data o reputaci webů, bezpečnostní skóre od více poskytovatelů každé stránky a chování uživatelů na stránkách na základě údajů z webstatsdomain.com. 
Nyní již k výsledkům. Přesto, že systém DNS (Domain Name Server) má být transparentní, ve skutečnosti se majitelé mnoha stránek schovávají za "doménové soukromí", kde registrátor není majitelem. Tři z dvaceti zkoumaných stran byly takto nastaveny, dvě z nich byly registrovány v Austrálii, jedna ve Velké Británii. Ze zbývajících sedmnácti webových stránek bylo nejvíce registrováno v USA (4). Dále se seřadily Rusko (3), Ukrajina (3), Nizozemí (3), Lotyšsko (1), Seychely (1), Uganda (1) a Bahamy (1). Naplnil se tedy předpoklad, že blok zemí bývalého Sovětského Svazu - Rusko, Ukrajina a Lotyšsko - bude mít výrazné zastoupení (41%). Zajímavé je zastoupení Afriky jako korupčního prostředí, ostrovních států jako daňových rájů a Nizozemí jako země s extrémně rozvinutým porno průmyslem. Data z analytického serveru alexa.com a dalších poskytovatelů dat nebyla dostupná pro pět stran, proto bylo analyzováno zbývajících patnáct. Pouze tři stránky byly indexovány službou Google Pagerank, což zároveň znamená, že 85% vzorku není indexováno Google Pagerank. Což znamená, že velká část materiálu není uživatelům k dispozici přímo prostřednictvím Google vyhledávání, ale pouze prostřednictvím odkazů z jiných stránek. Služba Google SafeBrowsing identifikuje phishing a malware, který ovšem nezaznamenala na žádné z dvaceti zkoumaných stránek. AVG LinkScanner upozornil na jednu jedinou. Z hlediska bezpečnosti byla většina stránek označena jako slabá, velmí slabá nebo nežádoucí, ovšem tři byly označeny jako bezpečné. Obecně výsledky napovídají, že bezpečnostní nástroje mohou být velmi účinné při odhalování extrémního zneužívání dětí, ale mají horší výsledky při identifikaci materiálu s neextrémním vykořisťováním. U devatenácti z dvaceti zkoumaných stran pocházeli nejčastější uživatelé z USA (na jedné pak z Číny). Průměrný čas (resp. medián, tedy střední hodnota času) strávený na jedné z dvaceti stran byl pouhých 40 sekund s průměrným počtem shlédnutých stránek 1,6. Lze tedy předpokládat, že po přezkoumání obsahu uživatelé pokračují na jiné stránky.
Výsledky výzkumu podporují hypotézu, že kybernetický zločin je koncentrován v bývalémm Sovětském Svazu, ale uživatelé jsou nejčastěji z USA. Tyto výsledky jsou v souladu s Latapyho výzkumem, který indikoval nejvyšší poměr mezi vyhledáváním materiálu obsahujícím zneužívání dětí oproti nezávadnému materiálu v dvou zemích, USA a Rusku. Výsledky také ukazují na globálnost problému vzhledem k participaci odlehlých ostrovů. S ohledem na geografické rozšíření může být obtížné prosadit snížení nabídky těchto stránek. Obzvlástě s přihlédnutím ke snaze majitelů legitimizovat jejich obsah a neschopnost bezpečnostních nástrojů rozpoznat neextrémní zneužívání dětí jako potenciální hrozbu. Klíčovou otázkou tedy zůstává, jak snížit poptávku po tomto materiálu. Rozhodně by mělo být povinné, aby všichni provozovatelé stránek měli veřejně dostupné všechny informace o sobě jako subjektu a aby byli registrováni v zemi, kde provozují svůj business. Tyto principy mohou ovšem fungovat pouze v demokratických, právních režimech. Výše zmíněná metodika výzkumu má svá omezení a další, specializovaná práce by byla zapotřebí k propojení konkrétních osob. Z hlediska prevence kriminality je nutno prosadit otevřenou registraci domén, ovšem stále tady zůstává širší, sociální otázka, proč společnost toleruje vykořisťování dětí, ať už extrémní nebo neextrémní a ať už legitimní nebo ne a co může ve společnosti pomoci redukovat poptávku po tomto materiálu...?

                                                                                                Libor Šollar

No comments:

Post a Comment