Saturday, April 19, 2014

„Co se vám honí hlavou?“ Psaní (nejen) na Facebook jako cesta k pochopení sebe sama


What’s on your mind? Writing on Facebook as a tool for self-formation
Autorka článku
Autorka článku, socioložka a specialistka na nová média Theresa Sauterová, působí na dvou australských univerzitách: Queensland University of Technology a University od Queensland. Předmětem jejího zájmu je sociologie v kontextu se současnými společenskými trendy, ovlivněnými novými technologiemi. Konkrétně jsou to sociální a digitální média; věnuje se také sociální teorii, procesům sebeutváření (self-formation) a inspiruje se teoriemi filozofa Michela Foucaulta.
V článku What’s on your mind? Writing on Facebook as a tool for self-formation spojuje takřka všechny výše zmíněné disciplíny, když aplikuje Foucaultovy sociální teorie na ryze současný fenomén facebookových statusů, které považuje za novou formu sebevyjádření a sebeutvářeníí, která má ovšem kořeny už ve starověkých civilizacích. Autorka podrobila analýze facebookové statusy z hlediska jejich obsahu, tedy toho, co jimi chce autor sdělit, jakou formou to dělá a co je jeho hlavním cílem. Následně dává do kontrastu tyto produkty veřejného „tvůrčího psaní“ s jejich ekvivalenty v historii a sleduje souvislosti i rozdíly mezi touto formou prezentace v minulosti a nyní; často se citacemi obrací na poznatky jiných sociologů, především již zmíněného Foucaulta.
Psaní představuje jako formu sebeprezentace a také jistého sebeformování, sebeutváření, pochopení sama sebe a vlastní identity a role ve společnosti. Tato forma individuuálního „psaní o sobě“ (self-writing) se projevuje ve starořeckých stoických spisech, které přinášely zamyšlení nad správným životem, ale silně ovlivňuje i křesťanské myšlení, kde funguje jako vypsání se z hříchů, vyznání a předložení sebe sama k jistému posouzení ostatními (bohem či knězem). Autorka zmiňuje i období romantismu a jeho vyzdvihování individuality, kdy psaní sloužilo k „vytvoření , kterým bude člověk schopen definovat sebe sama ve společnosti.“ Toto „psaní o sobě“ může být i prostředkem, jak vyjádřit své skryté myšlenky a „hříchy“ a publikováním je do určité míry zlegitimizovat (jako třeba v případě textů markýze de Sade), nebo může sloužit jako určitý způsob psychoterapie, sebeobjevení a následného nalezení cesty, jak na sobě pracovat.
Jsi to, co píšeš – píšeš to, co jsi
Tyto poznatky o účelech „psaní o sobě“ pak zužitkovává právě v analýze facebookových statusů. Facebook samotný nepovažuje jen za „okénko narcismu“, či novou formu komunikace, ale také za „moderní prostředek sebeodhalení, vyznání, sebeovládání a sebezdokonalení.“ Nezapomíná upozornit na fakt, že sám Facebook je do jisté míry aktivní, a to už tím, že nás vybízí k určitému
projevu dotazem „What’s on your mind?“ v publikačním okénku. Zároveň nám dává na vědomí, že naše myšlenky, zážitky, chyby i vítězství budou veřejně dostupné. V neposlední řadě nám dává jistá omezení – např. vyjádřit se úspornou formou několika vět. Na druhou stranu můžeme přidávat komentáře, fotografie, naši GPS pozici a označovat přátele – nejsme tak už dále limitováni fyzickou přítomností (sebe nebo někoho dalšího) či reálným časem. Tato nezávislost na vzdálenosti nám ale nabízí i určité přiblížení cíli, kvůli kterému příspěvek píšeme; a sice zpětné vazbě, která se díky internetu zkracuje na minimum (oproti historickým formám písemného vyjádření). Cíle psaní ale zůstávají stejné: vyznáváme se ze svých prohřešků a hledáme jisté ujištění, že jsme se nezachovali až tak nesprávně, či spřízněné duše, které odpoví zase svým vyznáním. Hledáme rady a zkušenosti ostatních, když si s něčím nevíme rady (ať už je to právní problém či cesta do neznámé země); sdílíme svoje nálady a už samo sdílení poskytuje určitou úlevu nebo omluvu. Takové sdílení čehokoliv, co momentálně ovlivňuje náš život, pak napomáhá k sebepochopení , sebeutváření  a uchopení reality, která nás obklopuje. Stejně jako středověká disputace o správném žití v souladu s pravidly, ovšem aplikovaná na dnešní zrychlenou dobu, kdy nemůžeme půl roku čekat na polemický spis jiného filozofa. Svoji analýzu dává autorka do kontextu mimo jiné se studií vedenou The New York Times Customer Insight Group, která mapovala názory 2500 uživatelů sociálních sítí. 68% dotázaných odpovědělo, že sdílí svůj obsah, aby ostatní lépe pochopili, kdo jsou a o co se zajímají. Tedy ne jen pomoci sobě lépe pochopit sebe sama, ale umožnit to i ostatním. Skrze sociální sítě mnohdy vyjádříme to, k čemu bychom v běžném životě neměli příležitost nebo na to neměli např. i dost odvahy.

Facebooková zpovědnice -  first world problem
Autorka článku tak shrnuje, že „psaní o sobě“ má v průběhu historie de facto stále stejnou funkci a cíl, které byly popsány výše. Zároveň dodává, že moderní technologie i doba celkově kladou mnohem menší nároky na autora těchto textů. Zatímco dříve to mohl být jen vzdělaný filozof, později intelektuál, dnes stačí „jen“ umět číst a psát a mít připojení k internetu. V této souvislosti několikrát zdůrazňuje, že to je případ moderní, vyspělé, demokratické společnosti západního typu, která má přístup k moderním technologiím, žije v „technosociální“ realitě. Tím pádem je studie aplikovatelná i na naše české prostředí, kde je možnost být on-line prakticky všudypřítomná a sociální sítě nejsou nijak centrálně omezeny (jako je tomu např. v Číně, nebo jako tomu bylo před nedávnem v Turecku v období voleb). Zároveň mají víceméně všichni prostředky na to, aby byli on-line (mobilní zařízení, počítače, případně i veřejné počítače a internetové sítě v kavárnách nebo školách). V praxi, při sledování českých sociálních sítí, se pak můžeme snadno přesvědčit, že k autorkou popsanému účelu skutečně slouží. Především tedy Facebook, na rozdíl od Twitteru, který stále nemá v České republice tolik uživatelů a zdá se, že funguje spíše na určité „formálnější“ úrovni.
(Oproti Facebooku se zde málokdo svěřuje se svými intimními pocity, zážitky, problémy, radostmi, a pokud ano, tak v obecnějším kontextu nějaké – např. politické – události.) Nicméně uživatelská základna se rozšiřuje i zde a jisté formy „psaní o sobě“ zde pozorovat můžeme, především sdělování vlastních přešlapů nebo malých výher, u kterých ovšem považujeme za neškodné je šířit i mimo okruh svých přátel._________________________________________
Autor: Karolína Hornová 
Zdroj článku: Sauter, Theresa: What’s on your mind? Writing on Facebook as a tool for self-formation. New Media & Society, publikováno on-line 8. 6. 2013. Dostupné on-line na http://nms.sagepub.com/content/early/2013/07/051461444813495160
Zdroje obrázků:

No comments:

Post a Comment