Monday, April 3, 2017

Kdo a proč sleduje filmové trailery?


Projekt Watching the trailer

Autoři Keith Johnston, Ed Vollans a Fred Greene se rozhodli prozkoumat, kdo jsou diváci filmových trailerů a jaké jsou jejich reakce na trailery a poté i na celé filmy ve srovnání s trailerem. Zabývají se tímto projektem dlouhodobě, informace o jejich práci lze nalézt na webových stránkách www.watchingthetrailer.com.

Keith M. Johnston je uznávaný expert na filmový marketing. Zaměřuje se na filmové trailery, 3D média, filmy a anglickou filmografii. Vystudoval obor film a mediální studia na Univerzitě ve Stirlingu a na Univerzitě California Santa Barbara, kde získal titul BA (bakalář umění = bachelor of arts), další tituly MA (magistr umění = master of arts) a PhD získal na Univerzitě v Kentu. Aktuálně vyučuje na University of East Anglia a přednáší zejména o již zmiňovaném filmovém marketingu, mediálních technologiích, filmu, estetice filmu a filmových žánrech. Je autorem knihy, která se zabývá filmovými trailery s názvem Coming Soon: Film Trailers and the Selling of Hollywood Technology.

Ed Vollans je akademik, jehož závěrečná doktorandská práce zkoumala trailer jako obecný kulturní fenomén. Je členem Královského sdružení pro umění. Zabývá se mimo jiné i filmovým právem. Aktuálně působí na Univerzitě v Middlesexu na katedře médií.

Frederick Greene je scénárista a výzkumník a zabývá se též filmovým marketingem a trailery. Získal doktorský titul v oboru anglická literatura. Je externím přednášejícím na univerzitě UCLA (Univerzita divadla, filmu a televize). Je autorem dokumentu s názvem Coming Attractions: A History of the Movie Trailer (první dokumentární pořád o historii a praxi filmové, audio-vizuální reklamy).

Článek je závěrečnou zprávou z výzkumu, kteří autoři provedli, aby zjistili, jací lidé sledují filmové trailery, proč je sledují, jaké na ně mají názory a jaké jsou jejich reakce.

Význam traileru

Trailer je velmi důležitou součástí filmového marketingu již přes 100 let. Jedná se o krátký sestřih zajímavých scén z filmu, obvykle takového, který zrovna přichází do kin. Autoři analyzovaného článku uvádí zajímavou myšlenku, která je motivuje k jejich projektu: „Přestože trailery jsou velmi populárními, jen velmi zřídka jsou diskutovány a zkoumány z hlediska analýzy chování publika.“
Trailery jsou velmi často označovány jako zdroj nespokojenosti diváka. Publikum trailerů je nazýváno jako: „nevědomé oběti audio-vizuálního útoku, příjemci klamného, nepřesného a hrubého reklamního sdělení.“ V akademickém diskurzu a v médiích je trailer brán jako „free sample“ (volně přeloženo jako „ochutnávka zdarma“) neboli 90 vteřin materiálu, který ve filmu bude trvat 90 minut. Tento výzkum má mimo jiné i uvést na pravou míru fakt, jak diváci trailery skutečně vnímají a proč je sledují.

Kdo a proč?

Výzkumný tým se rozhodl využít standardní metody výzkumu – kvantitativní a kvalitativní metodu. Vytvořili online dotazník s 18 otázkami, skrze které chtěli zjistit jaké postoje, zvyky, předpoklady má publikum trailerů. Dotazník obsahoval základní demografické údaje, dále obsahoval otázky ohledně sledování trailerů a používání médií (na jakém zařízení trailery sledují) a dotazy na postoj a následný vztah k filmu. Dotazník byl otevřen k odpovědím po dobu 3 měsíců (od prosince 2013 do března 2014) a odpovědělo na něj celkem 525 respondentů ze 30 různých zemí (dominance Velké Británie a USA). 56 % dotazovaných bylo ve věku mezi 26 a 40 a dominovaly respondentky ženy (59 % oproti 37 % mužů). Autoři oslovili široký vzorek lidí, aby se vyhnuli odpovědím pouze od filmových fanoušků a nadšenců.
Výzkum autoři rozdělili do tří oddílů. První z nich se zabýval podněty, které diváky motivují ke sledování traileru (Trailer viewing – Impetus and selection). Objevili například, že 60 % respondentů sleduje trailery na internetu, pouhých 27 % v kině. Celých 53 % respondentů si přímo vyhledalo konkrétní trailer, na který se chtělo podívat. Dle jejich odpovědí se pak po zakódování opakujících se jevů objevily čtyři kategorie důvodů, proč lidé vyhledávají trailery. Respondenti trailery sledují zejména kvůli:
 • rozšíření a prohloubení stávajících znalostí o filmu (diváci mají obavy, aby se rozhodli správně, proto často před návštěvou kina nejdřív zhlédnou trailer)
 • vytvoření vlastního posudku ohledně kvality/estetiky filmu (diváci chtějí „nasát atmosféru“, zde často nastává situace, že se divák subjektivně přesvědčí, že trailer byl lepší než film)
 • doporučení od známého (osobně nebo na sociálních médiích – velmi silná reklama)
 • oblíbenému objevujícímu se elementu (herec, režisér, příběh) – divák často nepotřebuje více informací o filmu, ale chce jen vidět svou oblíbenou herečku či zhlédnout nové dílo svého oblíbeného režiséra, scénáristy, v této části respondenti nejvíce dávali najevo emoční a intelektuální spojení s dílem
Další z oddílů se zabývá tématem paměti – zda si diváci pamatují poslední trailer, který viděli a jaký element traileru na ně nejvíce zapůsobil a je tedy pro jejich vnímání klíčový (Total Recall – Remembering the last trailer viewed). Z dotázaných 525 respondentů si pouze 280 z nich (53 %)  pamatovalo důvod, proč jim naposledy viděný trailer zůstal v paměti. Autoři uvádí, že výsledky byly velmi předvídatelné. Z kódování vyšly najevo čtyři následující kategorie, které označují prvky, díky kterým si diváci trailer zapamatovali:
 • obsazení (zde převládal pozitivní efekt zapůsobení) – 32 % respondentů
 • příběh (negativní postoj – trailer ukázal příliš mnoho z filmu) – 25 % respondentů
 • vizuální stránka (diváci stále trailer vnímají jako umělecký počin a všímají si jeho zpracování) – 23 % respondentů
 • soundtrack (diváci reagují na vybranou či zkomponovanou hudbu a velmi často jim utkví v paměti) – 16 % respondentů
Poslední z oddílů, na které autoři výzkum rozdělili, se zabýval tématem vztahu k filmu samotnému a pojednání o případném zklamání diváka (More exciting than the movie? The trailer-feature film relationship and discourses of dissappointment). Na otázku, zda je v nějakém momentě film zklamal, oproti očekávání, která měli ze zhlédnutí traileru, odpovědělo skoro 83 % respondentů Ano. Dle doplňujících rozvíjejících komentářů výzkumníci odpovědi zakódovali do následujících čtyř kategorií, které značí hlavní důvody nespokojenosti diváka:
 • přesnost a správnost (trailer nereprezentuje správně a přesně daný film, je zavádějící) – 27 % respondentů
 • to nejlepší je v traileru (nejlepší scény z filmu jsou „vyplácány“ v traileru) – 17 % respondentů
 • trailer je lepší než film (tím, jak je trailer umělecky zpracovaný a je krátký, často působí lépe než poté celý film) – 10 % respondentů
 • trailer odhaluje příliš mnoho (v traileru se objeví scény, ve kterých je např. částečné vyzrazení zápletky) – zde se kruh uzavírá a vrací se zpět k první kategorii – přesnosti – tím, že je trailer označen, za „příliš přesný“
Závěr

Autoři se snažili porozumět publiku, které sleduje trailery. Pokusili se nastínit vztah mezi trailerem a divákem a následně mezi trailerem a filmem z pohledu diváka. Vychází najevo, že důležitou roli hrají emoce, kulturní hodnoty a očekávání diváka. Ačkoliv diváci z části trailery pomlouvají, nakonec je stejně označují za strhující, zábavné, poutavé, mysteriózní, inteligentní a přesvědčivé. Autory však překvapilo, jak málo diváci vědí o samotné tvorbě trailerů a o jejich komerční funkci. Již zmiňovaný model traileru jako „free sample“ byl potvrzen i v tomto výzkumu, což bylo autory očekáváno, avšak apelují na potřebu rozšíření vědomostí v tomto tématu.
Jelikož byl tento výzkum zaměřen na velmi široké spektrum respondentů, je jeho výsledek velmi pravděpodobně možné aplikovat také na Českou republiku. Diváci u nás v republice budou mít nejspíše stejný přístup k trailerům a jejich odpovědi by zapadali do schématu výzkumu.

Autorka: Aneta Pérezová

Článek:
Ostatní zdroje:No comments:

Post a Comment