Thursday, April 20, 2017

Každé selfie má svůj příběh

Autorem článku “Every selfie tells a story …”: LGBTQ youth lifestreams and new media narratives as connective identity texts, poprvé publikováným v roce 2015 v New Media and Society, je Jon M. Wargo, který se ve svém článku věnuje tématu selfie a jeho roli ve vytváření vztahu mezi mladou generací.  
Jon M. Wargo je odborným asistentem na katedře vzdělávání učitelů ve Wayne State University v USA. Ve svých pracích se zabývá především otázkou gramotnosti, technologií a kulturních studií, velkou část věnuje novým médiím a stále sílícímu vlivu digitálních technologií ve vztahu k mladým lidem.
Článek se zabývá tím, jak velký vliv má selfie a celkově nová média ve vytváření vztahu mezi mladou generací a jak selfie ovlivňuje postoje a vnímání druhými. Jon M. Wargo se soustředí na mladé lidi, konkrétně pak na homosexuální a transgender komunitu, tedy na sexuální menšinu. Text má dva větší tematické okruhy, a to jakým způsobem se tato skupina skrze selfie identifikuje a také na to, jaká je podstata celého procesu v této komunitě.
Celému textu vévodí obor gender studies ve vztahu k novým médiím a identifikaci skrze sociální média. Genderová problematika uchopení celého pojetí sexuální menšiny a její prezentace navenek dává vzniknout výzkumné teorii, která vychází z prezentace homosexuální komunity na internetu.
Autor v textu zdůrazňuje, že stále sílící vliv tzv. livestreamingu, tedy neustálého reflektování o vlastním životě skrze sociální sítě, je běžnou součástí současné mladé generace, je však nutné uvědomit si, že jde pouze o jakousi imaginaci vlastního já, tedy představu, se kterou mladý přichází na internet. Autor vysvětluje vznik slova selfie a jeho rétorický diskurz, především s ohledem na Oxford English Dictionary. Nerovné postavení sexuální menšiny a hledání identity skrze sociální sítě, jejich zapojení do společenského života formuje jejich představu o selfie samotném. Práce reflektuje výzkum, jak mladí lidé z homosexuální a transgenderové komunity používá digitální nástroje k sebevyjádření. Dvě výzkumné otázky, ze kterých autor vychází, jsou: Jak mladí konstruují sami sebe pomocí selfie a Jak tyto obrázky posilují nebo naopak potírají realitu?
Jednou z nejdůležitějších platforem, na které mladá generace své příspěvky prezentuje je Tumblr (autor zdůrazňuje tuto platformu především s ohledem na téma práce, kterými jsou fotky, jelikož Tumblr je především galerií fotografií), který stejně jako všechny ostatní sítě dovolují mladé generaci prezentovat své myšlenky, stylizovat sebe sama do určité roli a „najít sebe sama jako součást digitální komunity“. V sociálních sítích však každý z těchto mladých zanechává svou stopu a prezentuje navenek informace, které sice sám filtruje a upravuje, ale do jisté míry vycházející z reálného života, je tedy mnohdy nebezpečné, jaká data světu jedinec dává a jak s nimi okolí naloží. Autor definuje Tumblr jako „archiv digitální gramotnosti“, skrz který člověk prezentuje pomocí fotografií svůj každodenní život. Sdílení každodenních fotografií působí jako pojivo mezi mladou generací, ukazuje na každodennost současné doby, ve které právě digitální média hrají podstatou roli. Fotografie však v tomto světě mají pouze jakousi ilustrativní funkci, díky které ukazují na každodennost, ale zároveň jsou idealizovány a upravovány tak, jak chce člověk, aby jej okolí vnímalo., tím však vzbuzují v jiných lidech pocity, na základě kterých nabývají dojem, že právě v oné ilustrativní fotografii je reálný svět.
Autor píše, že stejně jako jazyk má svou slovní zásobu a gramatiku, že stejně je tomu v případě digitální fotografie. Některé selfie jsou foceny přímo čelem k focenému, jiné periferně, v jiných je osoba upozaděna. Selfie ukazuje vlastní já člověka a poukazuje na to, jakým způsobem vnímá sám sebe a jakým způsobem jej budou vnímat ostatní.
Hlavním tématem práce je pochopení homosexuální a transgenderové komunity mladých lidí vyjadřujících se skrze selfie na sociálních sítích. Jaké je mezi nimi pojítko, jaké mají hodnoty a celkově smysl daných fotografií v jejich komunitě. Autor se soustředí na tři účastníky výzkumu, kteří mu poskytli potřebná data pro výzkum. Všichni tři účastníci jsou ve věku od 15 do 18 let, studenti střední školy. Každý se skrze svá selfie prezentuje jako osobnost – jedna ze zkoumaných mladých je žena lesbické orientace, druhý ze zkoumaných je mladý muž transgenderově orientovaný, třetí pak je opět mladý muž, který navštěvuje střední školu stejnou jako dívka. Autor skrze výzkum definuje chování na sociálních sítích každého z nich, tedy to, jakým způsobem prezentují sebe, způsob myšlení, volný čas a koníčky. Dochází k závěru, že jsou to právě nová média a sociální sítě, skrze která mladí zhmotňují představy o sebe samých. Pohlavní identita, která je stěžejním tématem ve zkoumané komunitě je zásadním tématem selfie a sebeprezentace. Jsou to právě tyto metody, které podporují smýšlení o sebe sama. Wargo svůj článek obohatil i o fotografie, kterými se zkoumaní prezentovali na sociálních sítích, rovněž se třemi mladými vedl rozhovory týkající se právě těchto fotografií a jejich postojů k tomuto tématu.
Práce Jona M. Wargy se týkala vizuální reprezentace mladých homosexuálně a transgenderově zaměřených lidí na sociálních sítích. Autor zvolil jako metodu výzkumu na vzorku tří mladých lidí fotografie pocházející z jejich sociálních sítí a metodu rozhovoru nad selfie fotografiemi o sebereprezentaci na sociálních sítích.

Autorův výzkum byl velmi přínosným, neboť pomocí něj lze nahlédnout do motivace mladých lidí při tvorbě selfie a fotografií. Autor zdůrazňuje silný vliv sociálních sítí na mladou generaci, která je do jisté míry zahlcena a ovládána nutnou sebereprezentací a vytvářením vztahů ve virtuálním světě. Jaký vliv bude mít selfie a fotografie lidí na sociálních sítí v dalších letech je otázkou.Wargo, J. M. (2015). “Every Selfie Tells a Story…” LGBTQ Youth Lifestreams and New Media Narratives as Connective Identity Texts. New Media and Society, 1-19.

No comments:

Post a Comment