Wednesday, April 19, 2017

Kolektivní řešení, inteligentní řešení!„Kolektivní inteligence je schopnost lidských společenství rozvíjet se směrem k vyššímu řádu komplexity a harmonie skrze takové inovační mechanismy jako je diferenciace a integrace, soutěž a spolupráce.“     
   Tom Atlee

Kolektivní inteligence je velmi složité a rozsáhlé téma. V tomto článku se vám pokusíme nastínit, co tento pojem znamená a kde se s ní můžeme setkat. Nejprve si tedy vysvětlíme, co to vlastně kolektivní inteligence je. Spousta z nás tento pojem slyšela a možná i o tom někde četla, ale málokdo ho dokáže vysvětlit. Vyhledali jsme několik teorií, o které se s vámi podělíme a pokusíme se tak přiblížit k této problematice.  Prvním teoretikem je Francis Heylighen, který ve své knize Collective Intelligence and its Implementation on the Web vysvětluje, jak je možné tento pojem definovat. Jeho pojetí a vysvětlení tvrdí, že je to schopnost skupiny najít více možností, jak řešit nějaký určitý problém. Dále pak Center for Collective Intelligence (CCI) definují pojem jako skupiny pracující v kolektivu, tak, že to působí inteligentně. Celkově by se dalo říci, že je to zvýšená schopnost kolektivu řešit problémy. Toto téma můžeme vidět nejen v počítačové vědě, ale také v sociologii, ekonomii či ekologii.                                      
Zdroj: Linkedin
Další teorii nám přinesl známý filozof a velká osobnost v tomto oboru Pierre Lévy, ten ve své knize Collective Intelligence - Mankind's Emerging World In Cyberspace vysvětluje kolektivní inteligenci jako formu univerzálně distribuované inteligence, konstantně zdokonalované, koordinované v reálném čase a vyúsťující v efektivní využití schopností. Kolektivní inteligenci chápe jako dovršení individuálního rozvoje jednotlivce. Je zde nutno říci, že v současnosti nemáme žádnou přesnou definici tohoto pojmu, není zde přesná shoda ve vymezení kolektivní inteligence.          
Možnosti kolektivní inteligence se rozšiřují o řadu let později, se vznikem Webu 2.0, což poprvé popisuje Tim O´Reilly ve svém slavném článku What Is Web 2.0. Vzniká řada nových webových aplikací a také nové knihy, které na tuto novou situaci reagují. Téma kolektivní inteligence je neodmyslitelně spojeno s demokratickým uvažováním.                                                              
Zdroj: www.dreamstime.com
Kde všude můžeme kolektivní inteligenci nalézt? Obecné zákonitosti vzniku fenoménu kolektivní inteligence můžeme najít napříč různými systémy, jakými jsou třeba moudrost davů, skupinová paměť a rozšířená kognice, kolektivní rozhodování a řešení problémů, kolektivní chování zvířat (mraveniště, úl), design organizací, design veřejné politiky, kolektivní hledání a řešení problémů, kolektivní paměť, kolektivní inteligence v nové žurnalistice a především ve skupinovém řešení problémů a krizí. Máme zde také různé konference, které se touto tématikou zabývaly a stále zabývají. Tyto interdisciplinární konference sdružují akademické výzkumníky, odborníky z obchodu, neziskových organizací nebo vládního sektoru a umožňují tak společné obohacování se při navrhování inteligentních kolektivů rozmanitých forem a využití.


"Collective Intelligence is the ability for a group of people to solve complex problems together. The best known example, but not necessarily the most efficient, is the brainstorming.“

Philippe Wery, CEO of Business GPS

Zde můžeme vidět, že koncept kolektivní inteligence se neváže pouze k rozvoji komunikačních technologií a k vyvstávajícímu zájmu o lepší funkčnost kolektivů, ale vztahuje k širšímu porozumění člověka sama sobě. Jsou zde dva kulturní proudy, první proud je nazýván kyberkulturní. Druhým proud integrální. Oba proudy se v reálném světě prolínají, je možné je určitým způsobem spojovat odkazem na 60. léta minulého století, ale jejich nejvýznamnější spojitost je pak možné hledat právě v zájmu o kolektivní inteligenci jako cestu k novému společenskému uspořádání, nebo přesněji, cesty ke zcela novému světu.


PŘÍRODNĚ INTELIGENTNÍ


Zdroj: www.zoom.prima.cz
Příklad kolektivní inteligence můžeme najít také v přírodě. Je to trochu z jiného oboru a pro nás, ale pro nás, lidi mimo výzkum, mimo obor je to absolutně nepochopitelné. Tím tématem jsou hejna, hejna ptáků, hejna ryb, hejna včel. Hejna se pohybují a jednají jako samostatná jednotka. Ať jsou to mravenci, ptáci, ryby, nikdo jim nedává příkazy, a přesto vše funguje. Vědci ze světových univerzit se léta snaží odhalit tajemství kolektivní inteligence a částečně ho aplikovat do dalších odvětví. Zejména do rozvoje robotiky a pochopení dynamiky davu lidí.  Známe to nejen z filmu, kde stovky, tisíce nebo i desetitisíce ryb, ptáků a různých druhů hmyzu se pohybují bleskovou rychlostí a jako by jim někdo dával povel, jako by byli sehraní. Až na to, že je to přirozené a oni žádný povel nedostali, nikdo je neřídí ani jim neukazuje, co mají dělat. Hejno dokáže jednat jako dav sám o sobě a je schopné toho, co samotný jedinec nedokáže.    
                          

Zdroj: www.dailymail.co.uk
Zvířata v hejnu mají neuvěřitelné možnosti, můžeme vidět spolupráci tisíce jedinců. Držení se v hejnech využívají jako ochranu před predátory, je zde pak nižší pravděpodobnost napadení. Dalším využitím je hledání potravy, kdy si předávají informace v hejnu a ví kam plavat. Zajímavostí také je, že nemají vůdčího jedince, všichni jsou si rovni a o změně směru, kam se poplave či poletí, rozhoduje celé hejno. Základní princip by se dal vysvětlit tak, že žádný jedinec nemá pojem o celku, pro jednotlivce je důležité chování hejna každý pták či ryba má pod kontrolou daný počet jedinců 6-7 (sousedů) a nezáleží na tom, kde se nacházejí nebo jak daleko jsou od sebe. Kolektivní inteligence zvířat se velice liší od té naší lidské. Pro člověka je tento typ inteligence absolutně neznámý a stále ještě neprozkoumaný. Na odhalení těchto tajemství pracují vědci z celého světa.                                                                                                                                                        

No comments:

Post a Comment