Friday, April 21, 2017

Iniciativa Mít svůj domov jako pozoruhodný případ na cestě ke kolektivní inteligenciMartin Špaček[1]

V lednu tohoto roku vznikla (pozoruhodná) iniciativa s názvem Mít svůj domov, která je, dovolím si tvrdit, v Českém prostoru unikátní. Sama je bytostně zakotvena v neziskovém sektoru – je tvořena neziskovými organizacemi, bez projektu, bez financování EU či grantem, bez jakékoliv institucionalizované formy, která by ji ustavovala spolkem, organizací, „něčím“. Formálně, institucionálně není něčím, je „jen“ registrovanou doménou na webu a sociálních sítích Facebooku a Twitteru, však opět „bez nároku“. Krom nároku prvního. Jako taková však směle vstupuje do veřejného prostoru, kde oslovuje veřejnost, ale i jiné kolektivy, jako jsou média, poslanecké kluby, koaliční radu vlády a další. Co bych však chtěl vyzdvihnout je její v českém prostředí originální charakter, ve kterém nalézám četné paralely k utopickému modelu Lévyho kolektivní inteligence.

Iniciativa Mít svůj domov vznikla zhruba v polovině prosince 2016, kdy začala působit téměř výhradně prostřednictvím nových technologií. Registrovala si doménu, na které byl uveden jediný odstavec, úvodní, rámcový statement, který představoval hlavní cíl domény a odpočet na 5. ledna. V té době sdílela příspěvky Humans of Prague, které se věnovaly osudům lidí, kteří neměli bydlení. A to bylo v té době vše.

Na 187 tisíc lidí v Česku nemá skutečný domov. Žijí v azylovém domě, na ubytovně nebo na ulici bez perspektivy získat vlastní bydlení.  Nejvíce ohrožení jsou senioři, matky samoživitelky, oběti domácího násilí, lidé s postižením nebo v dluhové pasti a děti odcházející z dětských domovů. Bytovou nouzi je třeba řešit systémově. Vládní strany ANO, ČSSD a KDU-ČSL se zavázaly, že přijmou účinný zákon, který bude splňovat Koncepci sociálního bydlení. Pokud ale vláda takový zákon neschválí v lednu, odloží se řešení bytové nouze na neurčito. 
Připojte se a podepište petici za přijetí zákona. Seznamte se s dvanácti tématy, na které bude mít přijetí zákona pozitivní dopad a s osobními příběhy lidí se zkušeností s bytovou nouzí. Sledujte naše stanovisko vždy k aktuální verzi zákona a šiřte informace dál. 
Každý potřebuje mít svůj domov.

Ráno 5. ledna iniciativa odstartovala svou „kampaň“ happeningem před Úřadem vlády, kde iniciovali divadelní představení, ve kterém herci převlečeni za obchodníky s chudobou oslavovali neschválení Vládou připravovaného zákona o sociálním bydlení, a tedy dalších 10 možných let pokračujícího obchodu s chudobou. Tento happening, na který byla pozvána různá média, však měla především upoutat pozornost na jejich, ten den zahájené, působení prostřednictvím nových médií. Po tomto happeningu následovala tisková konference, kde všechny proslovy řečníků směřovaly zaprvé k potřebě zákona, který by měl ukončit bytovou nouzi a zadruhé, k nově spuštěnému webu www.mitsvujdomov.cz a k němu přidružené kanály na Facebooku a Twitteru.

V poledne 5. ledna doména odkryla, o jaký typ iniciativy se jedná – Mít svůj domov představovala volné sdružení více než 110 organizací z neziskového a akademického sektoru, které se sdružily s jediným cílem, prosazení dobrého zákona o sociálním bydlení, který má ukončit bytovou nouzi 187 000 lidí v České republice. K tomuto zákonu a prosazovanému cíli se dle iniciativy Vláda zavázala v předvolebních slibech, programovém prohlášení i schválené koncepci, která v té doby přípravu zákona neustále prodlužovala kvůli obstrukcím hnutí ANO a jejich ministerstev (pro místní rozvoj a finance).

Co je však pozoruhodné, je specifická agency a obsah působení iniciativy na nových médiích. Mít svůj domov zveřejnila velice komplexní doménu, na které deklaruje, že obsah stránek, koordinace jejího vzniku a jednotlivé, četné materiály vznikly ve spolupráci řadou jednotlivců a členských organizací.

Webové stránky na hlavní stránce obsahují video, které na sociálních sítích dosáhlo téměř 2 000 sdílení a 130 000 shlédnutí, které vizuálně-narativní formou ukazuje na výňatcích z rozhovorů potřebu sociálního bydlení. 


Webová stránka dále obsahuje medailonky lidí v bytové nouzi, které nabízejí jak videorozhovory s danými osobami, tak i jejich argumentační, teoreticko-systémové zasazení. Na těchto medailoncích spolupracovala řada organizací a jejich členů a textace k daným medailonkům byly vypracovávané v širokém kolektivu odborníků na daná témata. Stránka tak nabízí relevantní rámování osudů lidí v nouzi, na kterých působily desítky lidí. Společně pak nabízejí obraz bytové nouze, na příkladech osudů lidí, od lidí bez domova žijících na ulici, po osoby s hendikepem či matky samoživitelky.


V dalších částech pak nabízejí prostor k vyjádření odborníkům, ale i zástupcům veřejnosti, jako je Petr Pithart, Eliška Wágnerová, Jiří Lábus a další, ale nabízejí i prostor veřejnosti, petentům, kteří se staví za stejný cíl.

U zmíněné iniciativy nalézám četné paralely ke kolektivní inteligenci, nejzřetelněji patrně v definici Crouzeta (2009), který píše: „Kolektivní inteligence je tam, kde jedinci spolupracují a společně vytvářejí něco, co by samostatně nemohli zrealizovat.“ Iniciativa představuje v Česku nebývalé komplexní sdružení, které se deklaratorně a eticky semklo k jedné věci; bez větších finančních prostředků, motivování vzestupem důstojenství humanity, které k jeho vytvoření vztáhlo mnoho členů mnoha organizací a dalších osob, které by samy o sobě slyšet nebyly.

Patrné jsou však paralely i ke kolektivní inteligencí Lévyho, zejména k jejímu předstupni, kyberkultuře, která chápe uskupení jako určitý „…soubor technik, praktických zvyklostí a postojů, způsobů uvažování a hodnot, které se rozvíjejí vzájemně s kyberprostorem,(Lévy, 2000). Individuality sdílející své mentální kapacity se spojily v kolektiv, iniciativu Mít svůj domov, která komunikuje navenek, prostřednictvím sítí a domény k dalším subjektům, uživatelům sítí, ale i kolektivům (Lévy, 2000). Naslouchá členům kolektivu a dává jim, samostatně neslyšitelný, artikulovaný, již patrný hlas. Pokud Lévy vychází ze svého techno-optimistického pojetí, že kyberprostor a evoluce člověka bude vázaná na síť rozvoje kolektivní inteligence, prosazující etické principy a vzestup humanity bez sobeckých pohnutek, je, jak se domnívám, tato iniciativa dobrým reprezentantem v procesu Lévyho evoluce (Lévy, 2000).

Zdroje 

CROUZET, Thierry. Finkielkraut: le net, lieu de la liquéfaction. 2009 Dostupné z: <http://blog.tcrouzet.com/2009/10/13/finkielkraut-le-net-lieu-de-la-liquefaction/>.

LÉVY, Pierre. Collective Intelligence: Mankind’s Emerging World in Cyberspace. Cambridge (MA): Perseus Books, 1999. 277 s. ISBN 0-7382-0261-4.

LÉVY, Pierre. Kyberkultura: zpráva pro Radu Evropy v rámci projektu „Nové
technologie: Kulturní spolupráce a komunikace“. Praha: Karolinum, 2000. 229 s. ISBN 80-246-0109-5.
[1] Autor působil a nadále působí jako člen úzkého kolektivu, který koordinoval vznik iniciativy Mít svůj domov a zde čestně prohlašuje, že předkládá pravdivé informace, které volně kontextualizuje uvažováním konceptu Kolektivní inteligence.

1 comment:

  1. Do you need free Google+ Circles?
    Did you know you can get them ON AUTOPILOT AND TOTALLY FOR FREE by using Like 4 Like?

    ReplyDelete