Thursday, April 20, 2017

Smajlíci ve věku produsage

Ačkoli se první emotikon objevil před více než dvě stě lety, opravdový rozmach smajlíků nastal až s rozvojem internetu a mobilů a následně chytrých telefonů a sociálních sítí. Jejich používání se natolik vžilo, že bychom si dnes už zprostředkovanou konverzaci bez smajlíků dokázali asi jen stěží představit.Smajlíci nám pomáhají dotvořit textovou komunikaci a usnadnit celý komunikační proces. Jelikož se při psaní zpráv obvykle nevidíme, emotikony přispívají k tomu, aby příjemce zpráv pochopil smysl našich výrazů přesně tak, jak jsme ho zamýšleli. Tato hrstka interpunkčních znamének a speciálních znaků nám pomáhá vyjádřit nejen naši náladu, pocity, postoje nebo emoce, ale v současnosti se dá pomocí smajlíka, respektive emoji vyjádřit prakticky vše, co nás napadne.


Emoji bychom mohli popsat jako malý digitální obrázek používaný k vyjádření nápadu nebo emocí v elektronické komunikaci. Samotný termín pochází z japonštiny, „e“ znamená obrázek a „moji“ označuje charakter. Podobnost s anglickým slovem emotikon pomohla jeho zapamatovatelnosti a nárůstu v užívání, ačkoli je zcela náhodná. Emotikon totiž pochází z anglických slov emoce a ikona. Emoji je nepřeberné množství a bývají zabudovány v našich mobilních telefonech. I díky tomu jsou uživateli hojně sdíleny. Emoji popsatelný jako „tvář se slzami radosti“ byl dokonce zvolen jako slovo Oxfordského slovníku pro rok 2015, protože nejlépe odrážel étos, náladu a znepokojení daného roku.

Jelikož jsou emoji sdíleny všemi uživateli po celém světě, skupina vědců z Pekingské a Michiganské univerzity se rozhodla zjistit, která emoce přenášená digitálním obrázkem je nejčastější. Společně zanalyzovali 427 milionů zpráv, z nichž každá obsahovala alespoň jeden emoji. Zprávy pocházely od 3,88 milionů uživatelů chytrých telefonů z celkem 212 zemí.

Z analýzy vyšlo, že mezi deset zemí s nejaktivnějšími uživateli, co se používání emoji týká, patří Spojené státy americké, Brazílie, Mexiko, Francie, Španělsko, Turecko, Argentina, Indonésie, Rusko a Kolumbie. Ve srovnání s ostatními státy mají zejména USA, Brazílie a Mexiko převládající počet uživatelů. Více než milion pochází z USA a tvoří téměř třetinu uživatelů z datového souboru. Více než třetinu uživatelů představují ženy a zbylou necelou třetinu zastupují muži. Většina z nich jsou lidé mladší pětadvaceti let.

Z výzkumu také vyplynulo, že alespoň jednoho emoji obsahovalo 7,1 % z celkových 6,06 miliard zpráv. Podle vědců to svědčí o jejich popularitě. Nicméně ne všechny obrázky patří k oblíbeným. Důkazem toho je, že 119 emoji z celkového počtu 1 281 se používá v 90 % případů. Jako nejčastěji používaný se ukázal smajlík známý jako tvář se slzami radosti, který představuje 15,4 % všech užití emoji. Následuje ho červené srdce a smajlík se srdíčky v očích. Všech dvacet emoji spadá do kategorie obličeje, srdce nebo ruky, což naznačuje, jak důležitou roli hrají výrazy a signály těla při vyjadřování myšlenek.


Autoři také shrnuli deset nejčastěji používaných emoji v deseti uživatelsky nejaktivnějších zemích. U všech států figuroval na prvních příčkách smajlík se slzami radosti a obliba rozesmátých a usměvavých obličejů napříč zeměmi je patrná na první pohled. Často používaná jsou také srdce v různých obměnách a podobách. Červené srdce je dokonce nejoblíbenějším emotikonem Francie, která jako jediná z oněch deseti států nemá coby nejpoužívanější emoji vyobrazení obličeje. Celkově se deset nejpopulárnějších emoji Francouzů výrazně liší od oblíbených emotikonů ostatních států. Francouzi totiž preferují emoji související se srdcem, zatímco uživatelé z jiných zemí dávají přednost emotikonům v podobě tváře.


Práce hovoří také o České republice společně s Austrálií, Maďarskem a Francií jako o jedné ze zemí, které prostřednictvím pozitivních emotikonů vyjadřují ty nejoptimističtější emoce. Výzkumníci to přisuzují vysoké míře individualismu v zemi. Naopak státy s nižší úrovní individualismu jako Malajsie, Irák, Saúdské Arábie, Mexiko, Indonésie, Indie nebo Ekvádor častěji prostřednictvím smutných smajlíků vyjadřují negativní emoce. [2]


Přestože byl za autora prvního smajlíka dlouho považován proslulý americký designer Harvey Ball, který ho v roce 1963 vytvořil jako součást kampaně, podle brněnských vědců se stejná značka vyskytovala už v barokních Čechách. Piktogram v podobě usmívajícího se obličeje totiž podle nich používal v polovině 18. století Bernard Hennet, který byl opatem kláštera cisterciáků ve Ždáru nad Sázavou. Hennet smajlíka přidával na konec listiny korespondence o vybudování hrnčířské dílny v domě žďárského opata na dnešním Zelném trhu v Brně. Podle vědců tak mohl označovat místo, kam měla přijít pečeť, nebo tím chtěl říct, že někdo dokument schválil. Smysl tehdejší značky zatím není zcela objasněn, vysvětlit by ho měl další výzkum.[3]
A z jakého důvodu používáte smajlíky vy? 😊


[3] Echo24. Unikátní objev: první smajlík není z USA, ale z barokních Čech. In: Echo24 [online]. Praha, 2017 [cit. 2017-04-19]. Dostupné z: http://echo24.cz/a/wgxMk/unikatni-objev-prvni-smajlik-neni-z-usa-ale-z-baroknich-cech

[2] XUAN L., WEI A., XUANZHE L., QIAN L., NING W., GANG H. a M. QIAOZHU. Learning from the Ubiquitous Language: an Empirical Analysis of Emoji Usage of Smartphone Users [online]. 2016 [cit. 2017-04-19]. Dostupné z: http://www-personal.umich.edu/~qmei/pub/ubicomp2016-emoji.pdf
[1] Oxford Dictionaries. Oxford Dictionaries Word of the Year 2015 is… In: Oxford Dictionaries [online]. Oxford, 2017 [cit. 2017-04-19]. Dostupné z: http://blog.oxforddictionaries.com/2015/11/word-of-the-year-2015-emoji/


No comments:

Post a Comment