Tuesday, April 11, 2017

Online výstupy před mladými občany: Politika osobností, sociální sítě a politická angažovanost mladých lidí

V následujícím textu budu recenzovat odborný článek s názvem "Online výstupy před mladými občany: Politika osobností, sociální sítě a politická angažovanost mladých lidí", jehož autorem je trojice Brian D Loader (University of York, Velká Británie), Ariadne Vromen (University of Sydney, Austrálie) a Michael A Xenos (University of Wysconsin – Madison). Zabývají se v něm velmi aktuálním tématem – sociálními sítěmi a politickou angažovaností mladých lidí. Stanovili si za cíl nalézt odpověď na následující výzkumnou otázku: Jakým způsobem mohou politici a slavné osobnosti využívat sociální sítě k tomu, aby zapojili mladé občany, kteří jsou často vnímáni jako politicky neaktivní až apatičtí, do aktivní participace na politickém životě.

Aktivita politiků na sociálních sítích způsobila, že začalo docházet k prolínání jejich veřejného a soukromého života-namísto stran s jasnými politickými stanovisky jsou tak mladí lidé fanoušky jednotlivých aktérů. Sledují, co dělají ve volném čase, co si myslí o kolegovi atp. Tím dochází k jistému fenoménu zosobňování politiky. Přestože existují názory, že tento proces vede k jejímu zlehčování, bagatelizaci a skandalizování, autoři předmětného výzkumu zastávají opačný názor. Mezi mladými se vše odehrává online – politici a veřejné osoby využívající této sféry jen rozšiřují své možnosti vyjádřit názor, což by naopak mělo posilovat demokracii a tím pádem i politickou scénu.
Pro objasnění výzkumné otázky zvolil kolektiv autorů Loader-Vromen-Xenos metodu kvalitativní analýzy dat, která vycházela z rozsáhlé komparativní studie, jež zkoumala vliv sociálních médií na politickou angažovanost mladých lidí (té se zúčastnilo 3.691 osob – 1.228 z USA, 1.222 z Austrálie a 1.241 z Velké Británie). Výzkumný vzorek se skládal ze 107 respondentů ve věku 16-27 let. Ti byli, na základě výsledků z výše zmíněné komparativní studie, rozdělení do čtyř skupin: 1) Vysoká politická participace/Vysoký socioekonomický status 2) Nízká politická participace/Nízký socioekonomický status 3) Vysoká politická participace/Nízký socioekonomický status 4) Nízká politická participace/vysoký socioekonomický status. V září roku 2013 pak probíhaly online diskuse s moderátorem, ve kterých respondenti odpovídali na otázky, jaký je jejich názor na aktivity a působení politiků (i dalších veřejných osob) na sociálních sítích – a zdali to ovlivnilo politickou angažovanost dotazovaných.

Analýza získaných dat ukázala, že mladí lidé jsou povětšinou pozitivně nakloněni online aktivitě politiků. Jelikož si jen malý počet osob v této generaci přečte noviny, nebo se podívá na televizní zprávy, shledávali respondenti sociální sítě vhodným alternativním zdrojem pro získání informací o politickém životě. Rovněž jim sociální sítě politiky přiblíží, jelikož ti mohou otázky svých followerů vyslechnout a reagovat na ně přímo skrze své stránky. Také sdílení informací o jejich soukromí, selfie a další fotografie ze svého osobního života vnímali mladí lidé pozitivně (především ti politicky neangažovaní). Politici pak na ně působili přístupněji a více familiárně. Respondenti uvedli pravděpodobnost, že by se díky tomu o život politiků (a tudíž i politiku) začali zajímat více. Při poodhalování svého soukromí by však měli mít politici na paměti, že tyto příspěvky by měly dopomoci potenciálním voličům ztotožnit se s nimi. Měli by se tak snažit lidem ukázat svoji lidskou stránku, jež je podobná každodenní zkušenosti občanů, které reprezentují. Dále by měli své příspěvky formulovat tak, aby je mohli mladí sdílet a repostovat – což je efektivní způsob, jak rozdmýchávat politickou diskusi mezi mladými. Co dále zvyšuje pravděpodobnost politické participace mladých, je strategie politiků využívat během svých kampaní (a na svých stránkách) známé osobnosti. U mladých lidí je daleko pravděpodobnější, že budou na sociálních sítích sledovat spíše celebrity než politiky – čehož však politici mohou využít pro své zviditelnění. Slavné osobnosti mohou nejen pomoci politikům se zviditelnit, ale i zlepšit jejich celkovou image. Celebrity jsou totiž vnímány jako upřímnější a důvěryhodnější (známé osobnosti nemusejí říkat názory proto, aby získali sympatie voličů), proto i jejich začlenění přispívá mediálnímu obrazu politiků. Když mladý člověk uvidí svůj vzor – známou osobnost – s politikem na fotografii, nebo si přečte jeho názor na politické dění ve statusu, může se o danou problematiku (nebo o politika) začít zajímat s větší pravděpodobností, než kdyby žádný takový příspěvek nikdy neviděl.

Samozřejmě, že se mezi respondenty našli i tací, kteří byli vůči politikům a jejich aktivitám na sociálních sítích, skeptičtí (jednalo se převážně o skupinu s vysokou politickou participací a vysokým socioekonomickým statusem). Jejich snahy vnímali jako průhledný pokus zalíbit se jim, a proto jim nedůvěřovali. Ve většině případů však byli dotazovaní otevřeni myšlence, že by byli politici a politická diskuse napojeni na jejich sociální sítě – pokud jich však polici nebudou zneužívat. Prezentace politiků na sociálních sítích byla respondenty hodnocena kvalitně poté, co působili upřímně a otevřeně, jejich vyjadřování mělo osobní charakter a jejich sliby a politické názory se ztotožňovaly s realitou a skutečnými činy.

Toto téma je relevantní ve všech společnostech, které se podílejí na online kultuře, tedy i ve společnosti české. Díky internetu dochází ke globalizaci, neexistují hranice, informace se šíří prakticky okamžitě, proto tento fenomén nelze z České republiky vystřihnout. Jak lze tudíž vypozorovat i u českých politiků, jejich popularita je umocněna mediální prezentací na sociálních sítích – skrze ty se nejen vyjadřují k politickým kauzám, aktuálnímu dění a svěřují se se svými názory, ale také přibližují voličům své soukromí, což na lidi skutečně zapůsobí pozitivně. Příkladem za vše může být ministr financí, Andrej Babiš, jehož popularita (a to i přes několik negativních kauz) neustále stoupá, troufám si říct, díky skvělé práci na jeho mediálním obraze a schopnosti oslovit právě mladé voliče. 
                                                            Andrea Kabická

No comments:

Post a Comment