Friday, December 9, 2016

Závislost na internetu a on-line sexuální chování

Již téměř 20 let studují vědci vazby mezi internetovými aktivitami a sexuální závislostí. Zaměřují se přitom na způsoby využití internetu, jako například na sledování pornografie, sexuální chatovací místnosti, dokonce i na setkávání internetových partnerů off-line. V poslední době se stalo populární zasílání vlastních erotických obrázků či videí, tzv. sexting. Badatelé, kteří tento fenomén zkoumali, našli souvislost mezi sextingem a rizikovým sexuálním chováním (sex s více partnery, nechráněný pohlavní styk, či sex pod vlivem alkoholu nebo drog). Tyto výzkumy se snaží doktorka Michelle Drouin a docent Daniel A. Miller z Indiana University a Purdue University ve Fort Wayne rozšířit o šetření v oblasti závislosti na internetu a jejím spojením s on-line sexuálním chováním, respektive s rizikovým sexuálním chováním.

Michelle Drouin působí jako profesorka psychologie specializující se na vývojovou psychologii. Ve svých výzkumech se zaměřuje na psychologické otázky týkající se sociálních médií a komunikační technologie. V poslední době se zabývá především účinky technologických inovací (SMS zprávy a sociální sítě) na komunikaci, vztahy, sexualitu a lidský rozvoj. 

Michelle Drouin, Ph.D.
Mezi vědecké zájmy Daniela A. Millera patří výzkum stereotypů, předsudků a sociálního poznávání. Zajímá se zejména o emocionální aspekty kolektivní akce v reakci na sociální nespravedlnosti.

Daniel A. Miller, Ph.D.
Studie „Online erotica usage as a mediator between internet addiction and engagement in risky online sexual behaviors“ vyšla v internetovém časopise „Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace“. Autoři studie zjišťovali, do jaké míry je závislost na internetu spojena s on-line sexuálními aktivitami a s rizikovým sexuálním chováním off-line. Celosvětově se závislost na internetu mezi jeho uživateli pohybuje okolo 6 %. Zatím sice nepatří mezi diagnostikovatelné poruchy jako například závislost na počítačových nebo hazardních hrách, ovšem to ještě není důvod domnívat se, že není závažná. Průzkumy prokázaly, že závislost na internetu způsobuje problémy v běžném životě uživatele. Mezi on-line sexuální aktivity se řadí především sledování a sdílení pornografie (obrázků a videí), povídání si prostřednictvím sexuálních chatovacích místností, erotické videochatování, sexting, nabízení sexuálních služeb a získávání milostných partnerů. Podle provedených výzkumů navíc souvisí tyto aktivity s rizikovým sexuálním chováním off-line.

V úvodu studie se autoři věnují výčtu různých studií a šetření, které s tématem úzce souvisí, ať už se jedná o zjišťování vztahů mezi hraním her a pornografií nebo o problematiku patologického užívání internetu. Existují například důkazy, že muži jsou aktivnější v oblasti sledování pornografie, ženy zase častěji využívají chatovací místnosti s cílem najít si životního partnera. 
 
Účastníci byli vybíráni on-line prostřednictvím platformy Amazon Mturk, která se pro výzkumy v sociálních vědách stává stále více populární. On-line formulář nakonec vyplnilo 272 dospělých Američanů, 141 můžů a 131 žen. Kromě demografických otázek obsahoval dotazník otázky týkající se míry závislosti na internetu a on-line i off-line sexuálního chování. Většina otázek byla uzavřená. 

Nejprve výzkumníci zjišťovali rozdíly mezi pohlavími a pak se zaměřili na korelace mezi jednotlivými aktivitami. Závislost na internetu autoři odhalili u 11 % mužů a 10 % žen , což je v porovnání s jinými šetřeními o několik procentních bodů více. Z výzkumu také vyplynulo, že muži sledují pornografii častěji než ženy (92 % oproti 62 %) a také více navštěvují sexuální chatovací stránky (40 % oproti 9 %), navíc muži by i častěji souhlasili s pohlavním stykem s on-line sexuálním partnerem (30 % oproti 13 %). Jediné, kde se muži a ženy ženy téměř shodli byl sexting. Erotické fotografie někdy někomu poslalo 26 % mužů a 21 % žen. 
 
Autoři také objevili souvislost mezi závislostí na internetu a sledováním pornografie, využíváním sexuální chatů a očekáváním pohlavního styku s on-line partnerem, navíc nalezli i přímý vztah mezi sledováním pornografie, využíváním sexuální chatů a očekáváním pohlavního styku s on-line partnerem. Vědci konstatovali, že souvislost mezi závislostí na internetu a využíváním on-line sexuálních aktivit je téměř shodná u obou pohlaví. Korelace ukazuje následující diagram.

Regresní model pro očekávání sexu s on-line partnery

Nepřímý vliv závislosti na internetu a rizikového sexuálního chování byl zanedbatelný, ovšem vliv závislosti na internetu a rizikového sexuálního chování prostřednictvím využíváni webu k off-line sexuálním aktivitám byl již značný. 
 
Celkově lze říci, že výsledná statistická data jsou mírně odlišná od již provedených průzkumů. Například kanaďan Shaughnessy ve své studii z roku 2011 udává, že pornografii sleduje 83 % mužů a pouze 21 % žen, Danebackova studie z roku 2007 zase uvádí, že 40 % švédských mužů a 35 % švédských žen očekává off-line sex s on-line partnerem. Tyto rozdíly si autoři vysvětlují zvýšením dostupnosti internetových stránek určených k sexuálním aktivitám ke kterým došlo v posledních několika letech, odlišnostmi v kulturních postojích nebo v rozdílných postupech při získávání dat.

I přes tato nesourodá zjišťění lze usuzovat, že muži se výrazně častěji věnují on-line sexuálním aktivitám než ženy, s vyjímkou sextingu, kde rozdíl není tak významný. Výsledky jsou tak v přímém rozporu s výsledky Cooperova výzkumu z roku 2003, ve kterém se prezentuje, že ženy více preferují chatování s on-line partnery než muži.

Závěrem výzkumníci uvedli, že samotná závislost na internetu, ani zvýšená konzumace pornografie ještě neznamená rizikovost sexuálního chování. Avšak účastníci šetření, kteří očekávali pohlavní styk s on-line partnerem, již známky rizikového sexuálního chování vykazovali. To naznačuje, že většina lidí vidí zásadní rozdíl mezi pasivním a aktivním on-line sexem. Využívání internetové pornografie tedy samo o sobě nestačí k tomu, aby internetově závislí provozovali rizikové sexuální aktivity off-line.

Zdroj: http://www.cyberpsychology.eu/view.php?cisloclanku=2016091201&article=2

1 comment: