Sunday, December 11, 2016

Relevance autorského práva pro online umělce

Autorské právo v online prostředí je v některých oblastech rychle se vyvíjejících online technologií pole neorané. Psané právo nestíhá na nově se objevující trendy a možnosti, které internet svým uživatelům nabízí, reagovat tak rychle a pružně, jak by bylo ideální. Na online autorské právo se zaměřili Richard Mortier, Robert J. Houghton a Liz Dowthwaite se svou studií How relevant is copyright to online artists? A qualitative study of understandings, coping strategies, and possible solutions.


Trojice autorů studie je spojena s University of Nottingham. Richard Mortier působí jako profesor na University of Cambridge, kde se zabývá širokou škálou témat souvisejících s počítačovou vědou. V minulosti působil též jako profesor na University of Nottingham, web designer nebo konzultant v korporátních společnostech i start-upech. Robert J. Houghton se jako profesor University of Nottingham zaobírá lidským faktorem v digitální sféře, je autorem či spoluautorem desítek publikací a výzkumů. Liz Dowthwaite se na studii podílela jako studentka doktorského programu University of Nottingham, specializuje se na využití sociálních médií v kreativním průmyslu a roli komunity ve zpeněžování volně dostupného online obsahu. Studie využívá metod kvalitativního výzkumu a své výsledky zakládá na rozhovorech s celkem 11 autory online komiksů. Celý text a původní anglické znění studie si můžete přečíst zde.

Studie se zabývá nezávislými umělci, kteří v dnešní moderní době hojně využívají výhod online prostředí, jež jim pomáhá ve zviditelnění a šíření výsledků jejich tvůrčí činnosti. Sdílení umělecké práce na internetu má však i své stinné stránky, spočívající zejména ve vykrádání a zneužívání nápadů těchto autorů třetími osobami. Jedním z účelů umění je ale jeho sdílení a jen málo umělců si přeje, aby jejich výtvory zůstaly veřejnosti neznámé. Obzvláště, pokud se umělci pohybují v online prostředí, kde mohou využít prostoru jednak pro prezentaci své osoby a své práce, jednak pro placenou reklamu. A uživatelé sdílejí zajímavý obsah rádi, aniž by si byli vůbec vědomi existence autorskoprávního nároku někoho jiného nebo toho, že sdílením a přivlastňováním si práce někoho jiného se mohou dostat do rozporu se zákonem a zájmy skutečného autora.

Přístup online umělců k autorskému právu, jeho dodržování a vymáhání zkoumá studie pomocí zkušeností autorů online komiksů. Rozhovory s autory komiksů trvaly od 10 do 50 minut a respondenti měli otevřený prostor pro odpovědi. Přepis rozhovorů napomohl odhalit ta nejčastěji se opakující témata, která byla očíslována od 1 do 4 - politika webové stránky, sjednocování autorského práva, přisuzování autorství a návrh řešení.

Politikou webové stránky se rozumí pravidla, která má daná stránka nastavená pro uživatele, v mnohých případech tedy i pro autory komiksů. Například Facebook deklaruje, že autoru díla zveřejněného na této sociální síti zůstávají veškerá práva k dílu, nicméně Facebook zároveň vyžaduje souhlas s poskytnutím licence s celosvětovým rozsahem a bez jakýchkoli omezení. Může se tak stát, že Facebook prodá výtvor autora pro komerční účely a ten nebude mít z důvodu obtížného výkladu politiky webové stránky sebemenší šanci uspět se svými nároky u soudu.

Druhým tématem studie je sjednocování autorského práva mezi státy, a to nejen v rámci Evropské unie. Na ochranu autorského práva existuje mnoho významných mezinárodních dohod, ne všechny státy jsou však signatáři a pokud jsou, ne všichni dodržují pravidla mezinárodních dohod bez výhrad.

Pro každého autora je dále podstatné i přisouzení autorství, jež souvisí s dobrými mravy, vychováním a povědomím uživatele o autorském právu. Jediné sdílení komiksu bez uvedení jména autora může komiks uvrhnout do spirály dalšího neautorizovaného sdílení tisícovkami uživatelů, kteří se tak nevědomky budou podílet na porušování práv původního autora komiksu. U přisouzení autorství tak může pomoci vzdělávání uživatelů a zvyšování jejich povědomí o základních pravidlech sdílení.

Pro online umělce je důležitá i oblast potenciálních návrhů řešení a prevence zásahů do jejich práv. Efektivita prvního z řešení spočívá v síle davu - pokud někdo kopíruje autorovo dílo, může autor požádat svou komunitu a fanoušky, aby platformu takového narušitele bojkotovali. Uživatele je potřeba v oblasti autorského práva také vzdělávat a pokud dojde k porušení, mluvit o něm a upozorňovat na jeho škodlivost. V neposlední řadě je řešením užívání vodoznaků, vpisování jména autora a další jasné označování daného díla.

Studie závěrem hodnotí přístupy autorů komiksů, kteří buď nevědí o možnostech ochrany výsledků své tvůrčí činnosti, nebo o nich vědí, ale domnívají se, že nejsou dostatečně účinné. Podle názorů online umělců by bylo zapotřebí zjednodušit a reorganizovat režim autorského práva a zapracovat na vylepšení vodoznaku. Na místě je i vzdělávání uživatelů a komunity, jež se kolem online umělců tvoří, tak, aby bylo zřetelné, co je a co není přijatelným chováním v online prostředí.Výzkum a výsledky studie jsou relevantní i pro naše území, online prostředí nezná hranic. I naši autoři komiksů využívají sociální sítě pro šíření svých výtvorů a vtípků. Příkladem by mohly být Právnické zkazky, které ke zveřejňování svých komiksů využívají Facebook, nebo lékařsky zaměřený Motolkomix s vlastním webem. Autoři těchto krátkých komiksů používají jako jedinou ochranu svých výtvorů umístění jména autora v dolním rohu obrázku, což samozřejmě nikomu nebrání danou část oříznout a užívat komiks jako vlastní. O pravidlech užívání se uživatelé mohou dozvědět v rámci politiky webu (obecné podmínky pro uživatele Facebooku nebo podmínky ušité na míru daného webu a daného autora). Pro autory těchto komiksů je z výše uvedených témat nejpodstatnější přisouzení jejich autorství, jež propojí autora s charakteristickými rysy jeho komiksu, vytvoří zvětšující se komunitu lidí, kteří komiks a jeho autora poznají na první pohled a brání jeho autorství, a sníží tak pravděpodobnost jejich výraznějšího zneužívání.

Závěr a shrnutí

Existence a vymáhání autorského práva jsou stejně podstatné v reálném životě i online prostředí. Se zásahy do svých práv se potýká mnoho online umělců, každý z nich má však o řešení takového zásahu jiné povědomí a představy. Z rozhovorů vedených s online umělci dospěli autoři studie k závěru, že podstatnými tématy, o nichž by měla být napříč společností vedena diskuse, jsou politika webových stránek (zejména sociálních sítí), sjednocování autorského práva a jeho ochrany napříč světadílem, přisuzování autorství a návrh řešení, která by zásahy mohla minimalizovat nebo jim přímo předcházet.

Zdroje: 
MORTIER, Richard, HOUGHTON, Robert J., DOWTHWAITE, Liz: How relevant is copyright to online artists? A qualitative study of understandings, coping strategies, and possible solutions. First Monday. 2006, 21(5).
http://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/6107/5457

Obrázky: 
lifehack.org, Facebook/Právnické zkazky 

1 comment:

  1. Do you need free YouTube Subscribers?
    Did you know you can get these AUTOMATICALLY AND TOTALLY FREE by registering on Like 4 Like?

    ReplyDelete