Sunday, December 11, 2016

Vliv online her na nadměrnou vznětlivostVýzkum vlivu online her na nadměrnou vznětlivost zpracovala trojice autorů z Masarykovy Univerzity v Brně – Lukáš Blinka, Kateřina Škařupová a Kristína Mitterová. Lukáš Blinka je zaměstnán jako odborný asistent na Fakultě sociálních studií a zabývá se především vlivem digitálních médií na chování, zejména vlivem nadměrného hraní online her a nadměrného užívání internetu. Kateřina Škařupová pracuje jako odborná asistentka na Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny a na Katedře mediálních studií a žurnalistiky. Poslední z této trojice je postgraduální studentka Kristína Mitterová. Předmětem jejího zájmu studia jsou neuropsychologické projevy jako je například vznětlivost a různé emoční projevy. Absolvovala stáž na Středoevropském technologickém institutu v Brně (CEITEC). Momentálně absolvuje pracovní stáž v Kanadě.

Jejich výzkum se týká nejnovějšího a zároveň nejpopulárnějšího média. Zvláštností tohoto média je kromě vlastní podstaty také to, že se velice rychle vyvíjí a možnosti jeho využívání jsou tak čím dál tím rozsáhlejší. Tímto médiem je Internet. Výzkum se věnuje specifické části tohoto média, kterým jsou online hry, z celého Internetu rozhodně jeden z nejdynamičtěji se vyvíjejících a nejpopulárnějších segmentů. Práce autorů zkoumá do jaké míry má závislost na online hrách vliv na osobnost uživatele ve smyslu vznětlivosti, případně jiných emočních projevů, jakými jsou sociální úzkost a obecně potlačení vlastního chování.

Jedná se o zprávu z výzkumu včetně všech příslušných částí, jakými jsou popis metodiky, výsledků, diskuse o získaných výsledcích a odkazy na odbornou literaturu. Kromě odkazů na odbornou literaturu jsou výsledky některých publikací detailněji zmíněny v úvodu výzkumné zprávy, přičemž jsou tak využity k popisu dané problematiky zkoumané trojicí autorů.

Metody použité ve výzkumu
Pro určitou fázi výzkumu bylo třeba zvolit vhodnou metodu.

Výběr účastníků výzkumu
Účastníky výzkumu byli čeští a slovenští hráči hrající různé online hry určené pro větší množství účastníků souhrnně označované např. zkratkou MMOG. O probíhající studii bylo informováno ve specializovaných časopisech, na online diskuzních fórech a na webových stránkách různých hracích skupin. Autoři předpokládali, že tímto způsobem se podaří do výzkumu zahrnout opravdu zaujaté hráče, kromě toho pro zvýšení zájmu o výzkum, byly zorganizovány pobídky ve formě loterijních cen. Výzkum započal na jaře 2014 vyvěšením dotazníku na portálu Lime Survey. Celkem 1463 hráčů vyplnilo dotazník do té míry, aby mohli být zahrnuti do analýzy. Věkové rozmezí účastníků bylo 12 – 69 let a věkový průměr 24,4 roku, při směrodatné odchylce 6,48. Zajímavostí je vysoký podíl mužské populace 90,8 %. Intenzita hraní se u respondentů pohybovala od 0 – 92 hodin za týden, průměr byl 27,5 hodin, při směrodatné odchylce 16,05.

Měření
Pro realizaci výzkumu byly stanoveny tři parametry a způsob jejich měření:
Závislost na online hraní – parametr, který určí do jaké míry je daný respondent „závislý“ nebo pouze „zúčastněný“. Parametr byl měřen pomocí kvantitativního dotazníku (Addiction-Engagement Questionnaire – AEQ), který zahrnuje 24 otázek s hodnotící čtyřstupňovou škálou pro každý z nich (od „1 – naprosto nesouhlasím“ do „4 – naprosto souhlasím“). Polovina otázek byla zaměřena na „závislé“ respondenty (konflikt, výkyvy v chování, abstinence) a polovina byla zaměřena na „zúčastněné“ respondenty (výkyvy v myšlení, euforie, tolerance).
Frekvence hraní – parametr vyjádřený v hodinách strávených hraním byl měřen kombinací dvou otevřených otázek „Kolik hodin denně jste za poslední tři měsíce trávil hraním online her ve všední den?“ a „Kolik hodin denně jste za poslední tři měsíce trávil hraním online her ve volných dnech?“. Respondenti, kteří za poslední tři měsíce nehráli byli z průzkumu vyloučeni.
Nadměrná vznětlivost – parametr byl měřen prostřednictvím dvanácti uzavřených otázek a příslušné stupnice podle „Dickmanova ukazatele vznětlivosti“ (1990).

Výsledky výzkumu
Z výsledků vyplývají významné závislosti mezi nadměrnou vznětlivostí a věkem. Zjištění, že nadměrná vznětlivost je nepřímo úměrná věku, potvrzuje, že vznětlivost je přirozeným znakem dospívání. Vztah mezi nadměrnou vznětlivostí a „závislostí“ byl zjištěn jako přímo úměrný s přiměřeným nárůstem vznětlivosti podle míry „závislosti“. V případě nárůstu impulzivity s mírou „zúčastnění“ se projevil pouze slabý, přímo úměrný vztah.
Jako další poznatek lze obecně z výsledků odvodit, že vztah mezi vznětlivostí a „závislostí“ je ovlivněn zejména věkem respondentů a časem stráveným hraním online her. Z výzkumné zprávy rovněž vyplývá, že i když míra herní závislosti byla předpokladem pro výraznější nadměrnou vznětlivost, výsledky výzkumu toto nepotvrdily.
Výzkum porovnává mezi sebou „závislé“ hráče, kteří vykazují nadměrnou vznětlivost s těmi, kteří nevykazují. Zjištění jsou taková, že vznětlivější hráči mají podobné znaky závislosti jako nevznětliví hráči s jednou výjimkou. Vznětliví hráči, nehledě na malý vzorek, měli významně vyšší tendenci k opakování svých problémů, pokud se jim podařilo jich někdy dříve zbavit. Tento znak byl měřen otázkou „Již jsem se několikrát neúspěšně pokusil redukovat čas strávený hraním.“


Zhodnocení
Myslím si, že daný průzkum je vzhledem k rychlosti vývoje Internetu a možností, které nabízí, velmi užitečný. Obecně je známo, že dospívající mládež za posledních deset let velmi změnila způsob trávení svého volného času. Výzkum potvrzuje, že věkový průměr závislých je nízký a jedná se tedy o osobnosti, které se vyvíjejí, a v posledních letech v určitých ohledech také mění. Jelikož se i stejně dynamicky vyvíjí i samotný Internet, je na místě těmto souvislostem věnovat pozornost.

Daný výzkum nenabízí řešení problémů, které s výše popsaným přicházejí nebo mohou přijít, nicméně zcela určitě přispívá k detailnějšímu poznání příčin a různých souvislostí tohoto jevu.

Zdroje:
https://www.google.cz
www.http://www.cyberpsychology.eu/view.php?cisloclanku=2016101001&article=5

No comments:

Post a Comment