Sunday, December 11, 2016April S. Callis: Homofobie, heteronormalitiva a slash fan fikce


O výzkumu

Výzkum je spíše obsahovou analýzou, ale dotýká se i nových médií. Fan fikce je masivní fenomén, který má nejrůznější tématiku. S využitím nových médií je globálním prostředkem pro umělecké, společenské ale i politické postoje jeho autorů. Využívají přitom jíž existujícího díla, které přetvářejí, rozšiřují a vyvíjejí s cílem ho vylepšit. Z pasivních konzumentů tradičních médií se prostřednictvím nových médií stávají aktivní tvůrci.
Slash (z anglického názvu „/“) fan fikce (dále jen SFF) jsou příběhy psané fanoušky, ve kterých jsou postavy v romantickém a/nebo sexuálním vztahu. Častější je SFF s postavami mužského pohlaví. SFF existovala v tištěné formě i před vzestupem internetu, ale dnes široce dostupná na fórech, blogách a webech fandomů.
Z analýzy 6000 stran SFF napsaných mezi roky 1978 a 2014 vyvozuje závěry o tom, jak často a jakým způsobem je za analyzované období 35 let zobrazována v této  SSF homofobie a heteronormalitiva.
Byla porovnávána dvě období SFF (1978 – 1987 a 2005 – 2014). Zobrazení homofobie a heteronormalitivy bylo zastoupeno v obou periodách. Z měření plyne, že v letech 1978 – 1987 byla dvakrát častější zobrazována heteronormalitiva a třikrát častěji zastoupena homofobie, než tomu bylo v letech 2005 – 2014. I přesto, že se děj SFF odehrává ve 23. století, autoři jsou (ne)vědomě ovlivňováni kulturními změnami ve 20. a 21. století.

Kirk/Spock slash fan fikce

Kapitán Kirk a jeho první důstojník pan Spock (dále jen K/S) jsou dvě z hlavních postav kultovního televizního seriálu Star Trek: The Original Series (dále jen TOS) z let 1966 – 1969. Seriál neměl dlouhou životnost, ale jeho popularita vedla k růstu Star Trek „vesmíru“, který do dnešního dne zahrnoval animovaný seriál, čtyři hrané seriály, spoustu druhů video her, stovky oficiálně publikovaných novel a více než deset celovečerních filmů. A nadále roste. Star Treku je často přičítána velká část zásluhy o vzestup fandomů v moderních médií a popularity fan fikce a fan artu tvořeného samotnými fanoušky. Již od roku 1966 vznikala fan fikce o TOS, která se často točila kolem dvojice K/S a jejich vztahu. Na počátku to byla jen tématika přátelství, která ale postupem času nabývala i romantického rozměru.

Homofobie a heteronormalitiva

Homofobie je známější termín, který vznikl obdobně jako ostatní „fobie“ pro označení strachu z něčeho, ale časem změnil svůj význam. Dnes označuje široké spektrum negativních emocí vůči neheterosexuálním jedincům. Rozumíme jím „předpojatost k homosexuálům“, která je zejména spojována s náboženským fundamentalismem. Terčem jsou častěji muži.
Heteronormalitiva je méně známe označení heterosexuality jako výchozí normy nebo přirozenosti ve společenství lidí. Společenské normy manželství a partnerství stejně jako romantické lásky jsou založeny okolo myšlenky heterosexuality.

Metody

Pro výzkum vyobrazení homofobie a heteronormalitivy v SFF byla zvolena kvantitativní komparativní analýza. Tématika vztahu K/S v SFF poskytuje čtyři dekády souvislých dat, je široce rozšířena, stále žije a je dále rozvíjena. Hypotéza byla, že SFF o K/S bude v zobrazení homofobie a heteronormalitivy kopírovat kulturní vývoj US.
Pro selekci příběhů byly nastaveny limity. Pro relevanci ke kulturnímu vývoji v US byly vybrány jen články autorů prokazatelně z US. Dále byly vybrány jen příběhy delší deseti stran, na kterých měla dvojice K/S prostor vztah rozvíjet a které se odehrávaly v hlavním „vesmíru“ Star Treku. I proto byly vyřazeny příběhy, kde již slash vztah existovat.
Konečný výběr příběhů byl výsledkem oslovení fandomů a online komunit s dotazem na příběhy, které dle nich mají na dané téma největší vliv, a výběrem příběhů, které jsou online čtenáři nejlépe hodnocené.
Všechny příběhy byly pročteny a detailně okódovány. Výsledná široká množina kódů byly setříděna a byly vybrány hlavní kódy (74), kterými byly znovu kódovány příběhy při druhém čtení. Po okódování bylo provedeno porovnání. Srovnáváno bylo 3001 stran textu (62 příběhů) z let 1978 až 1987 a 2776 stran textu (64 příběhů) z let 2005 až 2014.

Výsledky

Homofobie v K/S fan fikci

Výsledky potvrdili hypotézu, že homofobie byla výrazněji přítomna v první skupině příběhů (přítomna v 44% starších a 14% novějších příběhů). Měla různé podoby - od obecného označení homosexuality za „špatnou a nechutnou“ věc, přes nepřirozenost v životě, až k obavám z reakcí rodin a kolegů postav.

Heteronormalitiva v K/S fan fikci

I zde byla hypotéza potvrzena heteronormalitiva byla zastoupena více ve starších pracích (přítomna v 60% starších a 28% novějších příběhů). Sex je často brán jen prostředkem pro množení, postavy se vidí v budoucnu s partnerem opačného pohlaví, se kterým mají děti, a romantický vztah je přisuzován muži a ženě.

Závěr

Analýza potvrdila hypotézu autorky. Ač se SFF odehrává ve 23. století, její zobrazení vztahů je ovlivněno společností, kdy vznikala. Při analýze dekád vývoje SFF v US je měřitelný posun, který odpovídá myšlenkovému posunu v celé US společnosti.

Diskuze

Autorka analýzy se dívá na posun ve fan fikci jako na důsledek změn ve společnost. Tématem k diskuzi by mohlo být, zda tvůrci SFF nemohou s masivním využitím nových médií měnit nebo alespoň ovlivňovat názor společnosti.
Diskuze je pro společnost (i tu naši) relevantní, protože lze obecně tvrdit, že v dnešní době je organizovaná, malá a hlavně viditelná skupina aktivních tvůrců nových médií schopna ovlivňovat (ať už pozitivně nebo negativně) své pohodlné pasivní konzumenty.

O autorce


April S. Callis

April S. Callis působí v oblastech kulturní antropologie, genderových studií a religionistice a jako členka Fakulty antropologie NKU (Northern Kentucky University, Highland Heights, Kentucky, USA) se v současnosti zabývá výzkumem non-gay/non-straight sexuálních identit, tedy širokého spektra sexuálních identit, které nelze čistě označit binární klasifikací gay nebo straight.

Zdroje


April S. Callis: Homophobia, heteronormativity, and slash fan fiction
Dostupné z: http://journal.transformativeworks.org/index.php/twc/article/view/708
April S. Callis
Dostupné z: https://artscience.nku.edu/departments/sapdept/anthropology/faculty/april-callis.html


No comments:

Post a Comment